Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Pozivi na savjetovanje s javnošću

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Ernestinovo (dalje Odluka)
putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira
Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj
ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati
konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 21. svibnja 2024. do 20. lipnja 2024.godine.

Nacrt Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Ernestinovo

Obrazac (2)

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Odluke o određivanju i usklađivanju naziva ulica u naseljima Ernestinovo i Laslovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o određivanju i usklađivanju naziva ulica u naseljima Ernestinovo i Laslovo (dalje Odluka)
putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira
Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj
ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati
konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 7. studenog 2023. do 7.prosinca 2023.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Odluka o određivanju i usklađivanju naziva ulica u naseljima Ernestinovo i Laslovo

Nacrt Odluke

Obrazac

Izvjesce-o-savjetovanju – Odluka o određivanju i usklađivanju naziva ulica u naseljima Ernestinovo i Laslovo

 

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Odluke o određivanju imena mosta preko rijeke Vuke

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o određivanju imena mosta preko rijeke Vuke (dalje Odluka)
putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira
Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj
ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati
konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 7. studenog 2023. do 7.prosinca 2023.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Obrazloženje nacrta Odluke

Odluka o određivanju imena mosta preko rijeke Vuke

Obrazac

Izvjesce-o-savjetovanju-Odluka o određivanju imena mosta preko rijeke Vuke

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Odluke o isplati prigodnoga dara ( uskrsnice) umirovljenicima

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o isplati prigodnoga dara ( uskrsnice) umirovljenicima
putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira
Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o isplati prigodnoga dara
(uskrsnice) dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt Odluke o isplati prigodnoga dara (uskrsnice) umirovljenicima objavljen je u
elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj
ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt Odluke o isplati prigodnoga dara (uskrsnice) umirovljenicima predstavlja radni
materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati
konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 8.veljače 2023. do 8.ožujka 2023.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Odluka o isplati prigodnoga dara (uskrsnice) umirovljenicima

Obrazac-Nacrt-Odluke o isplati prigodnoga dara (uskrsnice) umirovljenicima

Poziv-na-savjetovanje-s-javnoscu-Nacrt-Odluke o isplati prigodnoga dara ( uskrsnice) umirovljenicima

 

 

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara
putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira
Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama
Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo
objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine
Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske
uprave.
Nacrt Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo
predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se
ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 24.studenoga do 9.prosinca 2022.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Poziv-na-savjetovanje-s-javnoscu-Nacrt-Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara

Plan zaštite od požara Općina Ernestinovo

Procjena ugroženosti od požara Općina Ernestinovo-2022

Savjetovanje-s-javnoscu-obrazlozenje

Obrazac-Nacrt-Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Proračuna Općine Ernestinovo za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Proračuna  Općine Ernestinovo  za  2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Nacrt  Proračuna Općine Ernestinovo za  2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu  objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt Proračuna Općine Ernestinovo za 2023.godinu s projekcijama za 2024.i 2025.godinu  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Proračuna.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 14.studenoga 2022.godine do 14.prosinca 2022.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Poziv-na-savjetovanje-s-javnoscu-Nacrt-Proračuna Općine Ernestinovo za 2023.godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu

Prijedlog proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (1)

Obrazac-Nacrt-proračuna Općine Ernestinovo za 2023. godinu s projekcijama za 2024.i 2025.godinu

 

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo putem
pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora
64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama
Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo objavljen je u elektronskom
obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine
Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo predstavlja radni materijal pa je kao
takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u
cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 25.listopada 2022.godine do 25.studenoga
2022.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Poziv-na-savjetovanje-s-javnoscu-Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo (1)

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja-Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ernestinovo (1)

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ERNESTINOVO

Poziv na savjetovanje s javnošću na predloženi Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo za razdoblje od 2023. do 2029.godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Ernestinovo za razdoblje od 2023. do 2029.godine (dalje: Strategija) putem pošte ili osobno
na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215
Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama
Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt prijedloga Strategije objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine
Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske
uprave.
Nacrt prijedloga Strategije predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima,
izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom
Strategije.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 7.listopada 2022. do 7.studenoga 2022.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

 

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo za razdoblje od 2023.-2029. godine

Obrazac – Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo za razdoblje od 2023.-2029.godine

Poziv na savjetovanje s javnošću- Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo za razdoblje od 2023.do 2029.godine

 

Poziv na savjetovanje s javnošću- Nacrt Strategije razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022.-2027.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i
primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022-2027.
(dalje: Strategija) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine
Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-
pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama
Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani,
uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u
gore navedenom roku.
Nacrt prijedloga Strategije objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine
Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske
uprave.
Nacrt prijedloga Strategije predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima,
izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom
Strategije.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 14.srpnja do 29.srpnja 2022.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Strategija razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022-2027

Savjetovanje-s-javnoscu-obrazlozenje

Obrazac – Nacrt Strategije razvoja Pametne Općine Ernestinovo, 2022-2027.

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenog javnog savjetovanja o nacrtu Strategije razvoja pametne Općine Ernestinovo 2020.-2025.

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) objavljuje se

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo  (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 27.svibnja 2022. do 27.lipnja 2022.godine.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Obrazac-ODLUKA-O-SOCIJALNOJ SKRBI

Odluka o socijalnoj skrbi – 2022

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt Odluke o grobljima Općine Ernestinovo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) objavljuje se

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Odluke o grobljima  Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o grobljima  Općine Ernestinovo  (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 28.lipnja do 28.srpnja 2022.godine.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Obrazac-ODLUKA O GROBLJIMA

Odluka o grobljima

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) objavljuje se

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 14. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ERNESTINOVO

Obrazloženje-Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Obrazac- Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenog javnog savjetovanja o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU Nacrt Statuta Općine Ernestinovo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15) objavljuje se

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt Statuta Općine Ernestinovo

Savjetovanje traje od 22. siječnja 2021. do 21. veljače 2021.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Statuta Općine Ernestinovo (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 22. siječnja 2021. do 21. veljače 2021.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – NACRT STATUTA

Nacrt Statuta Općine Ernestinovo 2021.

Obrazac- Nacrt Statuta Općine Ernestinovo

Obrazloženje – Prijedlog Statuta Općine Ernestinovo

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenog javnog savjetovanja o nacrtu Statuta Općine Ernestinovo.

Poziv na savjetovanje s javnošću- Nacrt Strategije razvoja pametne Općine Ernestinovo 2020.-2025.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022-2027. (dalje: Strategija) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.
Nacrt prijedloga Strategije objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.
Nacrt prijedloga Strategije predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Strategije.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 14.srpnja do 29.srpnja 2022.godine.
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt Strategija razvoja pametne Općine Ernestinovo 2020-2025

Savjetovanje s javnošću obrazloženje

Obrazac za sudjelovanje

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 10. srpnja 2020. do 10. kolovoza 2020.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

 

 

Obrazloženje – Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo

Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo

Obrazac za savjetovanje s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenog javnog savjetovanja o nacrtu Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Ernestinovo.

 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke komunalnom doprinosu Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke komunalnom doprinosu Općine Ernestinovo (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili putem e-pošte procelnica@ernestinovo.hr.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 3. srpnja 2020. do 3. kolovoza 2020.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

 

 

 

Poziv na savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o komunalanoj naknadi Općine Ernestinovo

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o izmjeni Odluke komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo (dalje: Odluka) putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili slanjem e-maila na adresu tajnica@opcinaernestinovo.com.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Ernestinovo.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Odluke objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr  i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo na zgradi Općinske uprave.

Nacrt prijedloga Odluke predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 8. lipnja 2020. do 8. srpnja 2020.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu.

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje-Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenoj javnog savjetovanja o nacrtu Odluke o izmjeni Odluke komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo.

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Ernestinovo

Otvara se savjetovanje s javnošću za prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Ernestinovo

S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-poštu: procelnica@opcinaernestinovo.com

Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 28. lipnja 2019. do zaključno 28. srpnja 2019.

Nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Ernestinovo

Obrazac – ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima Općine Ernestinovo

Otvara se savjetovanje s javnošću za Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima s područja Općine Ernestinovo.

S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-poštu: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 6. studenog do 6. prosinca 2018. godine.

Prijedlog Odluke o isplati božićnice umirovljenicima

Obrazloženje prijedloga Odluke o isplati božićnice umirovljenicima

Obrazac – ODLUKA O BOŽIĆNICAMA ZA UMIROVLJENIKE

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo

Dana 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18).

Slijedom zakonskih promjena, potrebno je donijeti novu Odluku o komunalnoj naknadi.

S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-poštu: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 26. listopada do 26. studenog 2018. godine.

Nacrt prijedloga – Odluka o komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo 2018

Obrazloženje prijedloga Odluke komunalnoj naknadi

Obrazac – ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Ernestinovo

Dana 4. kolovoza 2018. stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18).

Slijedom zakonskih promjena, potrebno je donijeti novu Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

Prema novom zakonskom uređenju, komunalna naknada iskazuje se u godišnjem iznosu, a može se plaćati obročno. Način plaćanja odredit će se novom Odlukom o komunalnoj naknadi.

Predlaže se zadržati postojeću visinu komunalne naknade. Nova vrijednost boda (B) izračunata je množenjem trenutno važećeg boda od 0,40 kn s 12 mjeseci, te je na taj način dobivena nova vrijednost boda koja iznosi 4,80 godišnje.

S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-poštu: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 26. listopada do 26. studenog 2018. godine.

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Obrazloženje prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Obrazac za savjetovanje s javnošću – ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA KOMUNALNU NAKNADU


Poziv na savjetovanje s javnošću – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Radi usklađivanja s novom pravnom regulativom, Općina Ernestinovo izradila je nacrt odluke kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na svom području.

Odluka se temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. i 73/17.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/17.).

S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-poštu: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 7. prosinca 2017. do 7. siječnja 2018. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Ernestinovo će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću.

Odluka o načinu prikupljanja otpada – Općina Ernestinovo

PRILOG I – IZJAVA

PRILOG 2

Poziv na savjetovanje s javnošću – Plan zaštite od požara Općine Ernestinovo

Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova zaštite od požara dužne su osigurati sudjelovanje javnosti.

Općina Ernestinovo izradila je Procjenu ugroženosti od požara za razdoblje od 2017. do 2022. godine te je na temelju tog planskog dokumenta utvrđen nacrt Plana zaštite od požara .

Pozivaju se svi zainteresirani da iznesu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe i time pridonesu izradi Plana zaštite od požara.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe dostavljaju se putem ovdje objavljenog obrasca.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – primjedbe i prijedlozi PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

NACRT Plana zaštite od požara Općina Ernestinovo

Također objavljujemo Procjenu ugroženosti od požara za područje Općine Ernestinovo:

Procjena ugroženosti od požara Općina Ernestinovo

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 5.1

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenoj javnog savjetovanja o nacrtu  Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2022. godine

Poziv na savjetovanje s javnošću – Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) Općina Ernestinovo provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. -2022. godine., putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. -2022. godine.

Svrha donošenja ovog Plana gospodarenja otpadom je definiranje ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za provođenje istih, kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana. Plan se donosi za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi. Planom gospodarenja otpadom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unapređenje.

Prema mišljenju Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode KLASA: 351-01/17-02/190, URBROJ: 2158/1-01-14/05-17-4 od 14. studenog 2017. za Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2020. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer se ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 22. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-poštu: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedlog i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz Plan.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 20. studenog do 20. prosinca 2017. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Ernestinovo će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo

Mišljenje Osječko-baranjske županije – strateška procjena utjecaja na okoliš

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 

 

Izvješća o savjetovanju

Izvješće o savjetovanju- Nacrt Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo

Izvješće o savjetovanju- Izvjesce-o-savjetovanju-Odluka o isplati prigodnoga dara ( uskrsnice) umirovljenicima

Izvješće o savjetovanju- Nacrt Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo

Izvješće o savjetovanju- Plan djelovanja civilne zaštite

Izvješće o savjetovanju - Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ernestinovo za razdoblje od 2023.-2029. godine

Izvješće o savjetovanju - Odluka o grobljima

Izvješće o savjetovanju - Strategija razvoja pametne Općine Ernestinovo 2022. -2027.

Izvješće o savjetovanju- Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo

Izvješće o savjetovanju - Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Ernestinovo

Izvješće o savjetovanju - Prijedlog Odluke o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima Općine Ernestinovo

Izvješće o savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Ernestinovo

Izvješće o savjetovanju - Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o savjetovanju - Plan zaštite od požara Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2022. godine

Nije bilo komentara na nacrt Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo.

Izvješće o savjetovanju - Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. - 2022.
Izvješće o savjetovanju - Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Nije bilo prijedloga, mišljenja ni primjedbi na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Godišnji plan savjetovanja s javnošću