Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Akti za koje je rasprava u tijeku


Poziv na savjetovanje s javnošću – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Radi usklađivanja s novom pravnom regulativom, Općina Ernestinovo izradila je nacrt odluke kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na svom području.

Odluka se temelji na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. i 73/17.) i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” br. 50/17.).

S obzirom na važnost navedene odluke, pozivamo Vas da se aktivno uključite te svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedloga i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz nacrt odluke.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 7. prosinca 2017. do 7. siječnja 2018. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Ernestinovo će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću.

Odluka o načinu prikupljanja otpada – Općina Ernestinovo

PRILOG I – IZJAVA

PRILOG 2

Poziv na savjetovanje s javnošću – Plan zaštite od požara Općine Ernestinovo

Sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na području županije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova zaštite od požara dužne su osigurati sudjelovanje javnosti.

Općina Ernestinovo izradila je Procjenu ugroženosti od požara za razdoblje od 2017. do 2022. godine te je na temelju tog planskog dokumenta utvrđen nacrt Plana zaštite od požara .

Pozivaju se svi zainteresirani da iznesu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe i time pridonesu izradi Plana zaštite od požara.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe dostavljaju se putem ovdje objavljenog obrasca.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – primjedbe i prijedlozi PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

NACRT Plana zaštite od požara Općina Ernestinovo

Također objavljujemo Procjenu ugroženosti od požara za područje Općine Ernestinovo:

Procjena ugroženosti od požara Općina Ernestinovo

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 5.1

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU – Nije bilo komentara povodom objavljenoj javnog savjetovanja o nacrtu  Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2022. godine


Poziv na savjetovanje s javnošću – Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2022. godine

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) Općina Ernestinovo provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. -2022. godine., putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. -2022. godine.

Svrha donošenja ovog Plana gospodarenja otpadom je definiranje ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za provođenje istih, kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana. Plan se donosi za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi. Planom gospodarenja otpadom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unapređenje.

Prema mišljenju Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode KLASA: 351-01/17-02/190, URBROJ: 2158/1-01-14/05-17-4 od 14. studenog 2017. za Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2020. nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš jer se ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 22. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail: procelnica@opcinaernestinovo.com ili poštom na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

Za dostavu prijedlog i mišljenja, molimo koristite Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju koji je objavljen uz Plan.

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 20. studenog do 20. prosinca 2017. godine.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Ernestinovo će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo

Mišljenje Osječko-baranjske županije – strateška procjena utjecaja na okoliš

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

 

 

Akti za koje je rasprava završena


Izvješće o savjetovanju - Plan zaštite od požara Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. – 2022. godine

Nije bilo komentara na nacrt Plana zaštite od požara Općine Ernestinovo.

Izvješće o savjetovanju - Plan gospodarenja otpadom Općine Ernestinovo za razdoblje 2017. - 2022.
Izvješće o savjetovanju - Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo

Nije bilo prijedloga, mišljenja ni primjedbi na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo