Proračun

2023. godina

2020. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ernestinovo za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

 

III. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu

III izmjene i dopune

 

Izvršenje proračuna 1.1.2020.- 30.6.2020.

polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna (1)

obrazloženje polugodišnjeg obračuna proračuna za 2020. (1)

 

II. izmjene i dopune proračuna Općine Ernestinovo, 6.8.2020.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020

 

I. preraspodjela sredstava u proračunu Općine Ernestinovo, 26.6.2020.

prijedlog proračuna 2021

 

Izmjene i dopune proračuna Općine Ernestinovo za 2020. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2020

 

Proračun Općine Ernestinovo za 2020. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2019.

Prijedlog proračuna koji je podnijela načelnica vijećnici su ocijenili kao razvojni te su ga jednoglasno podržali svi prisutni vijećnici. Proračun je usvojen s 11 glasova za, uz jedan amandman koji je prethodio donošenju proračuna.

U nastavku se objavljuju proračunski dokumenti:

Proračun Općine Ernestinovo za 2020. opći i posebni dio

Plan razvojnih programa 2020.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2020.

Odluka o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2020.

2019. godina

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019

Obrazloženje godišnjeg obračuna proračuna za 2019.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu (2. izmjene) donijeta je na sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo održanoj 11. prosinca 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. – 2. izmjene

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu donijeta je na sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo održanoj 26. lipnja 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. – 1. izmjene

Proračun Općine Ernestinovo za 2019. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. prosinca 2018.

Vijećnici su prijedlog proračuna, koji je podnijela općinska načelnica, ocijenili kao razvojni, te su ga podržali. Proračun je podržalo 8 vijećnika, dok su tri vijećnika bila suzdržana prilikom glasovanja.

U nastavku se objavljuje usvojeni Proračun te Odluka o izvršavanju Proračuna.

Proračun Općine Ernestinovo za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu

Općinska načelnica utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Ernestinovo. U nastavku se objavljuje prijedlog Proračuna.

Prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu

2018. godina

Proračun Općine Ernestinovo za 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2017., a naknadno su donesene dvije izmjene i dopune proračuna te Odluka o preraspodjeli sredstava.

Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2018. godinu

ODLUKA O PRERASPODJELI 2018-1

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018.

Oduka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.

Proračun za 2018. – plan prije izmjena i dopuna

Proračun Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu

 

Općinska načelnica utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Ernestinovo. U nastavku se objavljuje prijedlog Proračuna.

Prijedlog proračuna za 2018. naslovna stranica

Prijedlog proračuna za 2018. prihodi

Prijedlog proračuna za 2018. rashodi

Prijedlog proračuna za 2018. višak prihoda

Prijedlog proračuna za 2018. posebni dio