Zakonski okvir djelovanja JLPRS

Općine i gradovi obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, tehničku kulturu, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Općine i gradovi  imaju pravo:

 • u okviru zakona, svojim statutima, samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima
 • samostalno odlučivati o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i podliježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela
 • imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima

 

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA OPĆINE ERNESTINOVO

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19
 2. Zakon o lokalnim izborima NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20
 3. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17
 4. Zakon o sprječavanju sukoba interesa NN 26/11, 12/12, 48/13, 57/15, 98/19
 5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 127/17
 6. Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17
 7. Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo NN 124/19
 8. Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15
 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10
 11. Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18 – Odluka USRH, 32/20
 12. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19
 13. Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
 14. Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/18, 115/18, 98/19
 15. Zakon o grobljima NN 19/98, 50/12, 89/17
 16. Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19
 17. Zakon o vatrogastvu NN 125/19
 18. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19
 19. Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19
 20. Zakon o udrugama NN 74/14, 70/17, 98/19
 21. Zakon o sportu NN 71/06, 150/08,124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20
 22. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi NN 47/90, 27/93, 38/09
 23. Zakon o najmu stanova NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18
 24. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20
 25. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 26. Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15
 27. Opća uredba o zaštiti podataka Službeni list Europske unije L 119/1 od 4. 5. 2016.
 28. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18
 29. Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
 30. Zakon o upravnim pristojbama NN 115/16
 31. Zakon o upravnim sporovima NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17
 32. Opći porezni zakon NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20
 33. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 68/18, 02/20, 43/20, 47/20
 34. Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17