Javna nabava

Elektroničkom oglasniku javne nabave možete pristupiti otvaranjem poveznice:

https://eojn.hr

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) objavljuje se da predstavnici naručitelja Općine Ernestinovo, nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom na temelju izjava ovlaštenih predstavnika naručitelja:

  1. općinska načelnica Marijane Junušić, univ. spec. oec.

U nastavku se objavljuju izjave ovlaštenih predstavnika naručitelja (dužnosnika):

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – općinska načelnica Junušić

Jednostavne nabave, na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, provode se temeljem internog akta naručitelja pod nazivom: Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

 

Ovlaštena osoba za provođenje postupka javne nabave

Ivana Švast Mikolčević
tel: 031/270-215
fax: 031/270-215
email: procelnica@ernestinovo.hr

Općina Ernestinovo
Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo

VAŽNA OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA U POSTUPKU JAVNE I JEDNOSTAVNE NABAVE

Obavještavamo dosadašnje i buduće dobavljače da je Općina Ernestinovo obveznik provođenja javne i jednostavne nabave kada nabavlja robe, radove i usluge, neovisno o njihovoj vrijednosti.

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine javnim naručiteljima više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.

Napominjemo kako je Općina Ernestinovo sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezna zaprimati i plaćati isključivo e-račune koji su sukladni EU normi i koji se dostavljaju putem informacijskog posrednika koji je usklađen s tom normom.

Napominjemo da se skenirani račun u pdf-u, koji je dostavljen e-poštom ne smatra e-računom u javnoj nabavi i takve račune Općina Ernestinovo neće prihvaćati niti će izvršiti plaćanje takvih računa.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanje računa.

Popis informacijskih posrednika koji su se povezali s Finom kao centralnom platformom za izdavanje e-računa objavljuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetnišva i obrta na svojoj mrežnoj stranici:

https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun

Za manje poduzetnike, Fina je razvila posebnu aplikaciju putem koje je malim poduzetnicima omogućeno izdavanje e-računa sukladno zahtjevima iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji su prihvatljivi za Općinu Ernestinovo kao javnog naručitelja. Više o tome možete pročitati na poveznici:

https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte

Informacije o postupcima javne nabave, dokumentacija potrebna za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17):

  • Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.
  • Naručitelj je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.
  • Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
  • Naručitelj je obvezan objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Elektroničkom oglasniku javne nabave možete pristupiti otvaranjem poveznice:

https://eojn.hr

Javna nabava – 2024. godina

Javna nabava – 2023. godina

Javna nabava – 2022. godina

 

Javna nabava – 2021. godina

Javna nabava – 2020. godina

Javna nabava – 2019. godinaModernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo - II. faza

OBJAVA ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova: Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo – faza II.

Također se objavljuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Modernizacija javne rasvjete II. faza

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – javna rasvjeta II. faza

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 14. lipnja 2019. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

Pozivi za podnošenje ponuda – modernizacija javne rasvjete II. faza

TROŠKOVNIK 18-008-EnU-JR-Ernestinovo-druga-faza-1

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 18-008-EnU-JR-Opcina_Ernestinovo-2.faza


Energetska obnova sportskog objekta u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za radove – Energatska obnova sportskog objekta u Laslovu.

OBJAVA ODLUKE O ODABIRU

Objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Također se objavljuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te Upisnik o zaprimanju ponuda u postupku jednostavne nabave za radove – Energetska obnova sportskog objekta u Laslovu.

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i upisnik ponuda

 

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 10. travnja 2019. do 13:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

ODGOVORI NA UPITE POTENCIJALNIH PONUDITELJA:

PITANJE 1.

Molimo Vas da nam odgovorite na sljedeće pitanje:

molimo za boju PVC stolarije s obzirom da cijene variraju ovisno o boji i tonu.

ODGOVOR 1.

U ponudi je potrebno navesti cijene za bijelu PVC stolariju.

 

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik i projektna dokumentacija.

Poziv za dostavu ponuda – Laslovo

Troškovnik – jednostavna nabava

Glavni projekt energetske obnove NK Laslovo

Elaborat racionale uporabe energije i toplinske zaštite zgrade NK Laslovo


 

Javna nabava – 2018. godina
Sanacija pješačkih staza u središtu naselja Ernestinovo

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za radove na sanaciji pješačkih staza u naselju Ernestinovo.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 26. studenog 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda i troškovnik.

VAŽNO! Obavještavaju se ponuditelji da je došlo do izmjena dokumentacije za nabavu. Izmjene se odnose na točku 2.4. Rok za izvođenje radova, te je određeno da će se radovi obavljati u dvije faze:

  1. faza do iznosa procijenjene vrijednosti od 96.000,00 kn (bez PDV-a), rok za završetak radova je 19. 12. 2018.
  2. faza preostalih radova do pune vrijednosti ugovora, rok za završetak ugovora je 15. 3. 2019.

Objavljuje se Dokumentacija za nabavu s unesenim izmjenama (pročišeni tekst).

1. IZMJENE Dokumentacije za nabavu – pješačke staze

TROŠKOVNIK pješačke staze Ernestinovo bez cijena

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pješačke staze Ernestinovo

Izgradnja nerazvrstane ceste - Vinogradska ulica u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste – Vinogradska ulica u Laslovu

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 6. kolovoza 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Dokumentacija za nabavu – Vinogradska ulica u Laslovu

Troškovnik – Vinogradska ulica Laslovo

Građevinska dozvola Vinogradska ulica

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Vinogradska ulica u Laslovu

Kako je istekao rok za dostavu ponuda, projektna dokumentacija je uklonjena s mrežne stranice jer više ne postoji potreba za uvidom.

Izgradnja nerazvrstane ceste između Ulice pobjede i Ulice Vladimira Nazora u Laslovu

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste između Ulice pobjede i Ulice Vladimira Nazora u Laslovu

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 6. kolovoza 2018. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

U nastavku se objavljuje dokumentacija za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i građevinska dozvola.

Dokumentacija za nabavu – cesta između Ulice V. Nazora i Ulice pobjede u Laslovu

Troškovnik cesta između Ul. pobjede i V. Nazora Laslovo

Građevinska dozvola cesta između Pobjede i Nazorove Laslovo

Objavljuje se odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – cesta između Pobjede i Nazorove u Laslovu

Kako je istekao rok za dostavu ponuda, projektna dokumentacija je uklonjena s mrežne stranice jer više ne postoji potreba za uvidom.

 

Javna nabava – 2017. godina

Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo - naselja Ernestinovo i Divoš

Općina Ernestinovo provodi jednostavni postupak javne nabave za projekt: Modernizacija javne rasvjete Općine Ernestinovo – naselja Ernestinovo i Divoš.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Detalji potrebni za sastavljanje ponude, kao i projektna dokumentacija, troškovnik te svi pripadajući obrasci, objavljeni su ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2017. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno na urudžbeni). Ponude pristigle nakon tog roka, na žalost, nećemo moći uzeti u razmatranje.

Za eventualne upite molimo obratite nam se isključivo putem e-pošte: procelnica@opcinaernestinovo.com

Pozivi za podnošenje ponuda – modernizacija javne rasvjete ERNESTINOVO I DIVOŠ

Glavni projekt ZIP

16-050-EnU-JR-Ernestinovo-TROSKOVNIK -(Ernestinovo+Divoš)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.doc

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – modernizacija javne rasvjete.docx

 

Javna nabava – 2016. godina

Izvješće o jednostavnoj nabavi
Robe (s PDV-om) Usluge (s PDV-om) Radovi (s PDV-om)
271.834,59 kn 413.483,33 kn 276.321,24 kn

 

Javna nabava – 2015. godina, 2014. godina, 2013. godina

2015. godina

Plan javne nabave

Izvješće o jednostavnoj nabavi
Robe (s PDV-om) Usluge (s PDV-om) Radovi (s PDV-om)
257.339,46 kn 216.113,82 kn 98.625,00 kn

Registar ugovora jednostavne nabave

U razdoblju od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. Općina Ernestinovo nije provodila postupke javne nabave za nabavu roba i usluga vrijednosti iznad 200.000,00 kn, odnosno radova vrijednosti iznad 500.000,00 kn.