Naknada za novorođenu djecu

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 19. sjednici održanoj 24. siječnja 2023. donijelo je odluku o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta:

 • za prvo i drugo dijete 400,00 eura neto
 • za treće i svako daljnje dijete 700,00 eura neto

Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

 

 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:

ODLUKU

o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

 

 1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos novčane pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć Općine Ernestinovo za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć).

 1. VISINA NOVČANE POMOĆI

Članak 2.

Novčana pomoć iznosi:

 • za prvo i drugo dijete 400,00 eura neto
 • za treće i svako daljnje dijete 700,00 eura neto

 

 • UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA NOVČANE POMOĆI

Članak 3.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:

 • da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana prije rođenja djeteta
 • da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području Općine Ernestinovo
 • da drugi roditelj ima prebivalište ili boravište na području Općine Ernestinovo, ako je dijete rođeno u braku ili izvanbračnoj zajednici
 • da roditelji i dijete nakon rođenja zadrže prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana od rođenja djeteta

Ako se radi o samohranom roditelju koji podnosi zahtjev za novčanu pomoć, potrebno je ispuniti uvjete za isplatu novčane pomoći samo u odnosu na tog roditelja te u odnosu na dijete.

Članak 3a.

Pravo na novčanu pomoć roditelji mogu ostvariti i ako ne ispunjavanju uvjet iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, ako su roditelji prije rođenja djeteta pokazali namjeru trajnog stanovanja na području Općine Ernestinovo , stjecanjem stambene nekretnine na području Općine Ernestinovo i prijavom prebivališta na adresi te nekretnine.

Smatrati će se da su roditelji stekli nekretninu na području Općine Ernestinovo, ako je barem jedan roditelj suvlasnik nekretnine u najmanje ½ suvlasničkoga udjela.

 

Članak 4.

Roditelj novorođenog djeteta podnosi zahtjev za isplatu novčane pomoći Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi prijava.

Uz prijavu roditelj je dužan priložiti:

 • kopiju svoje osobne iskaznice
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete
 • uvjerenja o prebivalištu za dijete , uvjerenje o prebivalištu za roditelja koji podnosi zahtjev i uvjerenje o prebivalištu ili boravištu za drugoga roditelja, ako je dijete rođeno u braku ili izvanbračnoj zajednici
 • izvatke iz matice rođenih ili rodne listove za svu djecu roditelja koji podnosi zahtjev
 • uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) djeteta
 • kopiju kartice bankovnog tekućeg računa.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi rješenje.

Članak 6.

Novčana pomoć isplaćuje se u iznosima iz članka 2. ove odluke samo ako je dijete u trenutku podnošenja zahtjeva živo.

Članak 7.

Za mrtvorođeno dijete za koje je izvršen upis u državne matice, kao i za dijete koje se rodilo živo, ali je umrlo prije podnošenja zahtjeva za isplatu, novčana pomoć isplaćuje se u visini 50% iznosa iz članka 2. ove odluke.

Članak 8.

Radi li se o prvom, drugom, trećem djetetu (ili više) u obitelji računa se prema roditeljstvu onog roditelja koji podnosi zahtjev za isplatu novčane pomoći tj. roditelju s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Općine Ernestinovo najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.

Ostala djeca tog roditelja ne moraju imati prebivalište na području Općine Ernestinovo.

Računaju se samo djeca koja su u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći živa.

Članak 9.

Roditelji su dužni vratiti novčanu pomoć u sljedećim slučajevima:

 • ako odjave prebivalište s područja Općine Ernestinovo prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate naknade
 • ako odjave djetetovo prebivalište s područja Općine Ernestinovo prije isteka roka od 12 mjeseci od isplate naknade
 • ako se utvrdi da su primili novčanu pomoć po istoj ili bitno sličnoj osnovi od druge općine ili grada

Članak 10.

Ako roditelji prije isteka roka iz članka 9. odjave svoje ili djetetovo prebivalište zbog odlaska na liječenje od teške bolesti, nisu dužni vratiti novčanu pomoć koju su primili za opremanje novorođenog djeteta, kao niti u slučaju smrti djeteta.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo.

 

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo, br. 2/17, 1/19 i 8/22).