Statut

Statut je temeljni akt Općine i njime se podrobnije uređuju:

 • samoupravni djelokrug
 • općinska obilježja
 • javna priznanja
 • ustrojstvo
 • ovlasti i način rada općinskih tijela
 • način obavljanja poslova
 • oblici konzultiranja građana
 • provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga općine
 • mjesna samouprava
 • ustrojstvo i rad javnih službi
 • oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
 • druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza vezano uz lokalnu samoupravu.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se statut donosi većinom glasova svih vijećnika.

Statut Općine Ernestinovo objavljen je u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo broj 2/21 i 3/21.

Objavljujemo tekst Statuta.

Statut Općine Ernestinovo

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ernestinovo