Izmjena/dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Vrijednost projekta/operacije: 110.000,00 kn
Sredstva za provedbu projekta/operacije osigurana su iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15 % RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Općina Ernestinovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 3. srpnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju za izradu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo. Ugovor je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

KRATAK OPIS PROJEKTA:

 1. Usklađivanje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13), osobito određivanje izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskih područja te redefiniranje količine i obuhvata planova užih područja,
 2. Usklađivanje Plana s Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije,
 3. Ugrađivanje zahtjeva javnopravnih tijela temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju,
 4. Redefiniranje odredbi za provođenje u dogovoru s Općinom i javnopravnim tijelima (širine lokalnih cesta, korištenje izvora tople vode itd.),
 5. Omogućavanje korištenja izvora tople vode,
 6. Ucrtavanje značajnijih biciklističkih staza,
 7. Određivanje područja i definiranje odredbi za provođenje za sportsko-rekreacijsku namjenu na području Zagorski kraj,
 8. Utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije,
 9. Planiranje lokacije/a građevine/a za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, u vezi s novijom zakonskom regulativom iz područja održivog gospodarenja otpadom i redefiniranje tekstualnih i grafičkih dijelova plana vezanih uz gospodarenje otpadom,
 10. Planiranje ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih sadržaja na području stari tok rijeke Vuke kod Laslova.
  Navedeni zahtjevi će se na odgovarajući način ugraditi u tekstualni i grafički dio PPUO-a ukoliko ne postoje zapreke u smislu usklađenosti s planom šireg područja i zakonskim propisima, što je nedvojbeno moguće utvrditi samo neposredno kroz proces izrade plana.

CILJEVI PROJEKTA:
Ciljevi izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo su stvaranje prostornih uvjeta za razvitak naselja, odnosno omogućavanje ishođenja dozvola i akata za građenje na dijelovima građevinskih područja koja su uređeno građevinsko zemljište.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.