Držanje kućnih ljubimaca

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine broj 102/17) te članka 28. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik broj 1/13, 4/13, 3/18, 4/18), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 11. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. donosi

ODLUKU o kućnim ljubimcima i drugim životinjama
(Službeni glasnik Općine Ernestinovo broj 10/18, na snazi od 6. srpnja 2018.)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Ernestinovo.

Članak 2.

(1) U ovoj odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 1. Posjednik je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik, korisnik ili čuvar koji neposredno nadzire životinju i brine o njoj stalno ili privremeno te je odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
 2. Kućni ljubimac (u ovoj Odluci pas i mačka) je životinja koju čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za tu životinju,
 3. Izgubljena životinja je životinja bez nadzora koja se udaljila od svog posjednika bez njegove volje i on je traži,
 4. Napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio, a u slučaju sumnje, primjenjuju se odredbe o napuštenoj stvari iz propisa kojima se uređuje vlasništvo,
 5. Radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, konji i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje,
 6. Pas ili mačka lutalica je životinja kojoj je posjednik nepoznat
 7. Sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć, zaštita, briga i njega i kao takvo je registrirano u upisniku skloništa nadležnog tijela,
 8. Strane životinjske vrste: životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske,
 9. „Moguće opasan pas“: pas službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar te psi koji su pravilnikom Ministarstva poljoprivrede o uvjetima i načinu držanja opasnih pasa definirani kao moguće opasni psi,
 10. „Opasan pas“: može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede, i svi psi koji su pravilnikom Ministarstva poljoprivrede o uvjetima i načinu držanja opasnih pasa definirani kao opasni psi,
 11. Službene životinje: životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

(2) U slučaju sumnje je li životinja napuštena, primjenjuju se odredbe o napuštenoj stvari iz propisa kojima se uređuje vlasništvo.
(3) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Odredbe ove odluke ne primjenjuju se na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste vojna tijela, tijela državne uprave i druge javnopravne osobe (policija, zaštitari, Hrvatska gorska služba spašavanja) kao i na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama i u spašavanju od elementarnih nepogoda, za traženje nestalih osoba i sl.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove Odluke.
(2) Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.
(3) Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti uvjetima držanja u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode i životinja.
(4) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece.
(5) Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom te moraju spriječiti nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja, a odgovorni su i za njihovu mladunčad, uključujući namirenje troškova njihovog zbrinjavanja.

Članak 5.

(1) Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen u skladu s propisima o veterinarstvu.
(2) Na području Općine Ernestinovo zabranjeno je izvoditi na javne površine pse koji nisu označeni, cijepljeni protiv bjesnoće i upisani u propisani upisnik u skladu s propisima o veterinarstvu.
(3) Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati ili dostaviti na uvid u roku koji odredi komunalni redar.

Članak 6.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu te propisima o zaštiti i dobrobiti životinja.
(2) Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima ili nedostatku kisika, vode i hrane te štetnim tvarima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.
(3) Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu ili njegu uobičajenu za pojedinu vrstu propisanu posebnim propisima.
(4) Posjednik ne smije postupati ili ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.
(5) Posjednik mora omogućiti psu dovoljno kretanja uobičajenog za vrstu ako drži psa vezanog ili ga držati u prostorima za odvojeno držanje pasa, izvođenjem na javnu površinu ili omogućavanjem slobodnog kretanja izvan tog prostora na drugi način u skladu s propisima iz područja veterinarstva
(6) Posjednik mora onemogućiti skitnju i lutanje kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.
(7) Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom te snosi punu materijalnu, financijsku, prekršajnu i kaznenu odgovornost za kućnog ljubimca.
(8) Posjednik je odgovoran za kućnog ljubimca i snosi štetu koju njegov kućni ljubimac počini trećoj osobi po bilo kojoj osnovi.

Članak 7.

(1) U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, međuvlasničkom ugovoru, Odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika kućnog ljubimca u vezi načina držanja i korištenja zajedničkih dijelova zgrade i zemljišta koje pripada zgradi za svakodnevnu upotrebu, uz obvezu čišćenja ako ih kućni ljubimac onečisti.
(2) Suvlasnici iz stavka 1. uživaju sudsku zaštitu svojih prava.

Članak 8.

(1) Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu, psa je dozvoljeno držati u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može napustiti.
(2) Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora biti pod kontrolom na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psu ne smije uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.
(3) Posjednik psa je dužan na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na prisutnost psa kućnog ljubimca.
(4) Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na vratima na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „OPASAN PAS“.
(5) Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „OŠTAR PAS“.
(6) Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas moraju biti zaključana.

Članak 9.

(1) Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.
(2) Dozvoljeno je izvođenje i kretanje psa kućnog ljubimca, uz nadzor i odgovornost posjednika na javnoj površini koja nije posebno označena znakom zabrane pristupa za pse ili nije nedostupna za pse po ovoj Odluci.
(3) Općinski načelnik može odrediti javne površine koje se označavaju znakom zabrane pristupa za pse i javne površine na kojima je dozvoljeno puštanje psa bez povodca.

Članak 10.

(1) Na javne površine dozvoljeno je voditi pse kućne ljubimce na povodcu.
(2) Izvođenje moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetne osobe.
(3) Pri sumnji da se radi o opasnom psu komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane pravilnikom Ministarstva poljoprivrede o uvjetima i načinu držanja opasnih pasa.
(4) Ukoliko vlasnik ne dostavi na uvid potvrdu iz prethodnog stavka, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
(5) U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.
(6) Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

Članak 11.

(1) Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (vrećica i/ili lopatica i metlica).
(2) Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

Članak 12.

(1) Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge), banke, groblja, tržnice, vozila javnog prijevoza, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove, javne skupove i slično.
(2) Dovođenje pasa u hotele, apartmane i druge smještajne i ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 13.

(1) Slijepa osoba može koristiti radnog psa – psa vodiča slijepih osoba u vozilima javnog prijevoza i s njime se kretati na javnim mjestima sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć
psa vodiča.

III. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 14.

(1) Napuštene i izgubljene životinje dužna je hvatati i zbrinjavati pravna ili fizička osoba koja za Općinu Ernestinovo obavlja usluge hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja (dalje u tekstu: Sklonište).

Članak 15.

(1) Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti Skloništu u roku od 3 dana.
(2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku u roku od 3 dana od dana nalaska životinje obavijestiti Sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
(3) Sklonište mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, a ako se odmah ne može utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj na način propisan Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Članak 16.

(1) Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera snosi vlasnik, odnosno posjednik.
(2) Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera nepoznatih posjednika snosi Općina Ernestinovo, uz povrat sredstava ako se naknadno utvrdi vlasnik, odnosno posjednik životinje koji snosi troškove u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 17.

(1) Općina Ernestinovo isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni kućni ljubimci, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.
(2) Iznimno, zbog velikog broja pasa lutalica može se posebnom odlukom, na dijelu ili cijelom području Općine Ernestinovo za određeno vrijeme propisati mjera trajne sterilizacije kao obvezan način kontrole razmnožavanja nezbrinutih i napuštenih pasa, odnosno isključivo pasa koji nemaju posjednika ili vlasnika.
(3) Mjera iz stavka 2. ovog člana propisat će se uz prethodnu suglasnost i osigurano financiranje Ministarstva poljoprivrede.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

Članak 18.

(1) S divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa postupat će se u skladu s Programom zaštite divljači izvan lovišta, kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

V. NADZOR

Članak 19.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar, osim ako je zakonom ili posebnim propisom određeno postupanje veterinarskog ili stočarskog inspektora.
(2) Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koje bi predstavljale povod za primjenu propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.
(3) Ukoliko se prilikom nadzora naiđe na otpor, može se zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. drži psa koji nije cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen u skladu s propisima o veterinarstvu (članak 5. stavak 1).
 2. izvodi na javne površine pse koji nisu označeni, cijepljeni protiv bjesnoće i upisani u propisani upisnik u skladu s propisima o veterinarstvu (članak 5. stavak 2.)
 3. posjednik psa koji, na zahtjev komunalnog radara, ne pokaže ili dostavi na uvid u roku koju mu odredi komunalni redar propisanu ispravu o upisu psa (članak 5. stavak 3.)
 4. drži psa u neograđenom dvorištu, okućnici, vrtu i sličnom zemljištu na način da ga pas može napustiti (članak 8. stavak 1.)
 5. drži psa na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu tako da pas ometa kretanje i sigurnost ljudi (članak 8. stavak 2.)
 6. drži psa pod kontrolom na način da psu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah (članak 8. stavak 2.)
 7. na vidljivom mjestu ne postavi oznaku koja upozorava na prisutnost psa kućnog ljubimca (članak 8. stavak 3.)
 8. opasnog psa ne drži u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na vratima na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas ne istakne vidljivo upozorenje „OPASAN PAS“ (članak 8. stavak 4.)
 9. na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas ne istakne vidljivo upozorenje „OŠTAR PAS“ (članak 8. stavak 5.)
 10. ne zaključa ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas (članak 8. stavak 6.)
 11. pušta psa na javne površine bez nadzora (članak 9. stavak 1.)
 12. pušta psa na javne površine označene znakom zabrane pristupa za pse (članak 9. stavak 3.)
 13. izvodi psa kućnog ljubimca na javne površine bez povodca (članak 10. stavak 1.)
 14. izvodi moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu bez zaštitne košare (brnjice) i/ili bez povodca (članak 10. stavak 2.)
 15. dopusti maloljetnoj osobi da izvodi moguće opasnog psa i opasnog psa na javne površine, čak i ako je pas opremljen zaštitnom košarom i na povodcu (članak 10. stavak 2.)
 16. vodi psa ili mu dopušta pristup u parkove i druge zelene površine koje nisu namijenjene za kretanje pješaka (članak 10. stavak 5.)
 17. dovodi i pušta psa na travnjak, cvjetnjak ili dječje igralište (članak 10. stavak 6.)
 18. izvodi psa na javnu površinu, a ne ponese pribor za čišćenje i uklanjanje izmeta psa (vrećica i/ili lopatica i metlica) (članak 11. stavak 1.)
 19. ne očisti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa (članak 11. stavak 2.)
 20. dovodi pse u objekte javne namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge), banke, groblja, tržnice, vozila javnog prijevoza, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove, javne skupove i slično (članak 12. stavak 1.)
 21. bez dopuštenja i unatoč protivljenju vlasnika objekta dovodi psa u hotel, apartman i drugi smještajni i ugostiteljski objekt, obrtničku radnju i trgovinu neprehrambenim proizvodima (članak 12. stavak 2.)

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(4) Novčanom kaznom u visini od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 21.

(1) Novčana kazna se može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja uz izdavanje potvrde o uplati, u visini polovice propisane minimalne kazne iz prethodnog članka ove Odluke ako je komunalni redar utvrdio prekršaj: neposrednim opažanjem, uporabom tehničkog sredstva ili pregledom vjerodostojne dokumentacije.
(2) Uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju se i na plaćanje novčane kazne kada počinitelj zatečen na mjestu počinjenja prekršaja nije u mogućnosti platiti kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, a istu uplati u roku od 3 dana te dostavi dokaz o izvršenoj uplati u Općinu Ernestinovo.
(3) Uvjeti iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na plaćanje novčane kazne kada počinitelj nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja ako novčanu kaznu plati u roku od 3 dana od primitka obavijesti o počinjenom prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi u Općinu Ernestinovo.
(4) Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u roku iz prethodnog stavka komunalni redar izdaje obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom iz članka 20. ove Odluke.
(5) Ako prekršitelj uplati novčanu kaznu u roku od 8 dana od dana uručenja obaveznog prekršajnog naloga, plaća 2/3 iste novčane kazne i oslobađa se plaćanja troškova izdavanja prekršajnog naloga.

Članak 22.

(1) Naknada za troškove izdavanje prekršajnog naloga paušalno iznosi 100,00 kn.
(2) Iznimno, ako počinitelj nije prije činio slične prekršaje, komunalni redar može umjesto novčane kazne izdati pisano ili izreći usmeno upozorenje počinitelju prekršaja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Ernestinovo.

KLASA: 322-01/18-02/1
URBROJ: 2158/04-18-1
Ernestinovo, 27. lipnja 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Dragičević, v. r.