Prostorni plan

1. Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo: Prostorni plan uređenja

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo: I. Izmjene i dopune

3. Ispravci Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Ernestinovo: Sluzbeni glasnik Općine Ernestinovo 2016-03

4. Dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo: Odluka o donošenju dopuna PPUO Ernestinovo – Sl. glasnik 5-2017 od 20.12.2017.pdf

5. Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo:

Službeni glasnik Općine Ernestinovo 7-2018

 

 


Odluka o dopunama Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo - Službeni glasnik Općine Ernestinovo broj 5/17 - s grafičkim prikazima

Odluka o donošenju dopuna Prostornog plana uređena Općine Ernestinovo objavljena je u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo broj 5/2017 od 20. prosinca 2017.

U tijeku je izrada pročišćenog teksta i grafičkih prikaza PPUO Ernestinovo, koji će se objaviti naknadno.

Odluka o donošenju dopuna PPUO Ernestinovo – Sl. glasnik 5-2017 od 20.12.2017.pdf

DOPUNE PPUO ERNESTINOVO- KP_KORIGIRAN

1_kp_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

3B_kp_PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4A_kp_Građevinsko područje naselja DIVOŠ

4B_kp_Građevinsko područje naselja ERNESTINOVO

4C_kp_Građevinsko područje naselja LASLOVO

4D_kp_Građevinsko pod. turističko-rekreacijske zone VRBIK


Prostorni planovi uređenja

1. Korištenje i namjena površina

Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo Korištenje i namjena površina

 

1A. Pošta i telekomunikacije

2A. Energetski sustav

2B. Vodnogospodarski sustav

 

3A. Uvjeti korištenja

 

3B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Detaljni planovi uređenja

 


Građevinska područja naselja

4A. Građevinsko područje naselja Divoš

4B. Građevinsko područje naselja Ernestinovo

4C. Građevinsko područje naselja Laslovo

 

4D. Građevinsko područje turističko-rekreacijske zone Vrbik