Prostorni plan

V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Ernestinovo

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Ernestinovo

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo, 31. ožujka 2020.

ID PPUO ERNESTINOVO – KP2-26.03.2020

0_kp2_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1_kp2_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1A_kp2_POŠTA I EL_KOMUNIKACIJE

2A_kp2_ENERGETSKI SUSTAVI

2B_kp2_VODNOGOSPODARSTVO

3A_kp2_UVJETI KORIŠTENJA

3B_kp2_PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4A_kp2_Građevinsko područje naselja DIVOŠ

4B_kp2_Građevinsko područje naselja ERNESTINOVO

4C_kp2_Građevinsko područje naselja LASLOVO

4D_kp2_Građevinsko područje turističko-rekreacijske zone VRBIK

Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo, svibanj 2007.

1. Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo: Prostorni plan uređenja

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo: I. Izmjene i dopune

3. Ispravci Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Ernestinovo: Sluzbeni glasnik Općine Ernestinovo 2016-03

4. Dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo: Odluka o donošenju dopuna PPUO Ernestinovo – Sl. glasnik 5-2017 od 20.12.2017.pdf

5. Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo:

Službeni glasnik Općine Ernestinovo 7-2018

Odluka o dopunama Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo, 20. prosinca 2017.

Odluka o donošenju dopuna Prostornog plana uređena Općine Ernestinovo objavljena je u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo broj 5/2017 od 20. prosinca 2017.

U tijeku je izrada pročišćenog teksta i grafičkih prikaza PPUO Ernestinovo, koji će se objaviti naknadno.

Odluka o donošenju dopuna PPUO Ernestinovo – Sl. glasnik 5-2017 od 20.12.2017.pdf

DOPUNE PPUO ERNESTINOVO- KP_KORIGIRAN

1_kp_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1A_pl_POŠTA-I-TELEKOMUNIKACIJE

2A_pl_ENERGETSKI-SUSTAVI

2B_pl_VODNOGOSPODARSTVO

3A_pl_UVJETI-KORIŠTENJA

3B_kp_PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4A_kp_Građevinsko područje naselja DIVOŠ

4B_kp_Građevinsko područje naselja ERNESTINOVO

4C_kp_Građevinsko područje naselja LASLOVO

4D_kp_Građevinsko pod. turističko-rekreacijske zone VRBIK