Prostorni plan

Prostorni plan uređenja

I. Izmjene i dopuneProstorni planovi uređenja

1. Korištenje i namjena površina

Prostorni plan uređenja Općine Ernestinovo Korištenje i namjena površina

 

1A. Pošta i telekomunikacije

2A. Energetski sustav

2B. Vodnogospodarski sustav

 

3A. Uvjeti korištenja

 

3B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Detaljni planovi uređenja

 


Građevinska područja naselja

4A. Građevinsko područje naselja Divoš

4B. Građevinsko područje naselja Ernestinovo

4C. Građevinsko područje naselja Laslovo

 

4D. Građevinsko područje turističko-rekreacijske zone Vrbik