Općinska načelnica

Izvršno tijelo je općinski načelnik i on zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

NAČELNICA OPĆINE ERNESTINOVO

Marijana Junušić, univ. spec. oec. (HDZ)
e-mail: nacelnica@opcinaernestinovo.com
Telefon: 031/270-216


ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO

Željko Katić (HDZ)

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE ERNESTINOVO IZ REDA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Deže Kelemen, kandidat grupe birača
tel. 031/270-225