Komunalno gospodarstvo

KOMUNALNA NAKNADA

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo dana 29. studenog 2018. donijelo je novu Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Akti su doneseni zbog obveze usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18).

Novi akti stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a objavljeni su u Službenom glasniku Općine Ernestinovo broj 13/18 od 30. studenog 2018.

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo 2018

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 2018

Do 31. prosinca 2018. važi stara Odluka o komunalnoj naknadi:

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Ernestinovo – pročišćeni tekst

Do 31. prosinca 2018. također vrijedi i stara Odluka o vrijednosti boda za komunalnu naknadu u Općini Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo, broj 5/01). Prema toj odluci, vrijednost boda za izračun komunalne naknade iznosi 0,40 kn mjesečno po m2 korisne površine prostora za koji se obračunava komunalna naknada.

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

  1. zona 10 kn/m3
  2. zona 7 kn/m3

Komunalni doprinos za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u svim zonama na području Općine Ernestinovo iznosi 1,00 kn/m3.

Odluka o komunalnom doprinosu 2018

 

KOMUNALNI RED

Odluka o komunalnom redu Općine Ernestinovo 2019

Za izvođenje radova na javnoj površini potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela. Također, za izgradnju kolnog prilaza kojim se s javne prometne površine pristupa na privatno zemljište i okućnice, potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo. Svrha izdavanja odobrenja je određivanje uvjeta za izgradnju kolnog prilaza, postavljanje odgovarajućeg promjera cijevi u kanale na javnim općinskim površinama, u svrhu lakšeg održavanja protočnosti kanala. U nastavku se daje obrazac koji je potrebno ispuniti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju ili proširenje kolnog prilaza. Uz zahtjev se obvezno prilaže kopija katastarskog ili situacijskog plana, s provizorno ucrtanim mjestom na kojem se planira izgradnja kolnog prilaza.

Obrazac-zahtjeva-za-izgradnju-kolnog-prilaza