Lokalni porezi i prirez porezu na dohodak

Općina Ernestinovo od 1. kolovoza 2017. godine ima prirez po stopi od 10%.

Broj računa za uplatu: HR0810010051711112006

Općina Ernestinovo povjerava poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza  Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Općine Ernestinovo i to:

  • poreza na potrošnju
  • paušalnog poreza za iznajmljivače u turizmu

Odluka Općine Ernestinovo o povjeravanju poslova Poreznoj upravi

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija, Porezne uprave je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina.

Odluka o lokalnim porezima 2019

Odluka o lokalnim porezima 2017

Obrazloženje Odluke o lokalnim porezima

PAUŠALNI POREZ ZA IZNAJMLJIVAČE U TURIZMU NA PODRUČJU OPĆINE ERNESTINOVO

Odlukom Općinskog vijeća određena je visina paušalnog poreza na dohodak poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koji se nalaze na području Općine Ernestinovo.

Visina paušalnog poreza iznosi 150,00 kn godišnje po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Općine Ernestinovo u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Na iznos godišnjeg paušalnog poreza obračunava se prirez na porez na dohodak sukladno važećoj Odluci o lokalnim porezima Općine Ernestinovo (10%).

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putinicima i turistima te organiziranja kampova obavljat će nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija.

Odluka o paušalnom porezu za iznajmljivače 2019