Lokalni porezi i prirez porezu na dohodak

Općina Ernestinovo od 1. kolovoza 2017. godine ima prirez po stopi od 10%.

Broj računa za uplatu: HR0810010051711112006

Općina Ernestinovo povjerava poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza  Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Općine Ernestinovo i to:

  • poreza na potrošnju,
  • poreza na kuće za odmor

Odluka Općine Ernestinovo o povjeravanju poslova Poreznoj upravi

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija, Porezne uprave je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina.

Odluka o lokalnim porezima 2017

Obrazloženje Odluke o lokalnim porezima