Stipendiranje učenika i studenata

Pravilnik o stipendijama Općine Ernestinovo

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 123/17, 98/19) te članka 28. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik Općine Ernestinovo“ broj 1/13, 4/13, 3/18, 4/18, 4/19 – pročišćeni tekst, 4/20) Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 39. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. donijelo je

 

PRAVILNIK

o stipendijama Općine Ernestinovo

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste stipendija koje isplaćuje Općina Ernestinovo, te određuju: uvjeti za dodjelu stipendija, provođenje javnog natječaja i postupak njegove provedbe, kriteriji koji se uzimaju u obzir za utvrđivanje liste prvenstva, uvjeti korištenja stipendija, razlozi gubitka prava na stipendiju i raskid ugovora o stipendiranju i druga pitanja od važnosti za dodjelu stipendija.

Članak 2.

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 3.               

Pojedini  izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Zajedničko kućanstvo je zajednica života, privređivanja i trošenja zajedničkih prihoda svih članova obitelji ako žive u istom kućanstvu, a zaposlena su ili na drugi način ostvaruju prihod. Članom kućanstva smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. Roditelj koji od drugog roditelja prima naknadu za uzdržavanje djeteta nije samohrani roditelj.

Djeca su djeca od rođenja do završetka redovitog školovanja odnosno sveučilišnog ili stručnog studija, koja redovito i uredno ispunjavaju svoje školske i studijske obveze.

Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti djeteta.

Članak 4.

Sredstva za dodjelu stipendija osiguravaju se u proračunu Općine Ernestinovo.

Broj korisnika utvrđuje se odlukom općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija, ovisno o visini sredstava predviđenih u općinskom proračunu.

Stipendija se dodjeljuje za pojedinu školsku odnosno akademsku godinu.

Članak 5.

Općina Ernestinovo dodjeljuje sljedeće vrste stipendija:

 1. Učeničku stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja
 2. Studentsku stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija i to:

2.1. Redovnu studentsku stipendiju

2.1. Studentsku stipendiju za izvrsnost

 

Članak 6.

Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 300,00 kn i isplaćuje se deset mjeseci u godini.

Mjesečni iznos redovne studentske stipendije iznosi 500,00 kn i isplaćuje se devet mjeseci u godini.

Mjesečni iznos studentske stipendije za izvrsnost iznosi 700,00 kn i isplaćuje se devet mjeseci u godini.

Stipendija se isplaćuje do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 

UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Uvjeti za učeničke stipendije

Članak 7.

Pravo na učeničku stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da je redoviti učenik 2., 3. ili 4. razreda srednje škole i da srednju školu pohađa u Republici Hrvatskoj
 • da ne ponavlja razred
 • da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole najmanje 4,00
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi
 • da na dan raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija ima prebivalište na području Općine Ernestinovo najmanje 1 godinu
 • da nije polaznik privatne srednje škole
 • da mjesečni prihodi kućanstva iz svih izvora ne prelaze 3.000,00 kn po članu kućanstva (uključujući i prihode s osnove socijalne skrbi, obavljanja zanatske poduzetničke i poljoprivredne djelatnosti, naknade za uzdržavanje)
 • da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća i/ili sestre) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine Ernestinovo.

Prosjek ocjena zaokružuje se na dvije decimale.

Uvjeti za studentske stipendije

Članak 8.

Pravo na redovnu studentsku stipendiju može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da je redoviti student 2. ili viših godina studija koji studira u Republici Hrvatskoj
 • da savladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • da nema status apsolventa
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi
 • da na dan raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija ima prebivalište na području Općine Ernestinovo najmanje jednu godinu
 • da ne studira na privatnoj visokoobrazovnoj ustanovi
 • da mjesečni prihodi kućanstva iz svih izvora ne prelaze 3.000,00 kn po članu kućanstva (uključujući i prihode s osnove socijalne skrbi, obavljanja zanatske poduzetničke i poljoprivredne djelatnosti),
 • da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća i/ili sestre) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine Ernestinovo.

 

Članak 9.

Pravo na studentsku stipendiju za izvrsnost može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da je redoviti student druge ili više godine studija
 • da savladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • da na dan raspisivanja javnog natječaja za dodjelu stipendija ima prebivalište na području Općine Ernestinovo najmanje jednu godinu
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 4,2 za tehničke i prirodne studije, te 4,5 za društvene studije
 • da ne studira na privatnoj visokoobrazovnoj ustanovi
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi
 • da nije apsolvent
 • da nije stariji od 26 godina
 • da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, braća i/ili sestre) u trenutku podnošenja prijave ne duguju proračunu Općine Ernestinovo.

 

Članak 10.

Prosjek ocjena zaokružuje se na dvije decimale, a dokazuje se potvrdom o upisu s prijepisom ocjena pribavljenom putem Studomata i ovjerena od strane visokoobrazovne ustanove.

Članak 11.

Stipendiju može primati samo jedan korisnik iz jednog zajedničkog kućanstva. Natjecati se može više korisnika, a ako svi prođu na natječaju, prije potpisivanja ugovora kandidati se moraju izjasniti koji od njih će primati stipendiju.

Iznimno, ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju natječajne uvjete, stipendiju može primati i više korisnika iz jednog zajedničkog kućanstva, pod uvjetom da zadovoljavaju natječajne uvjete.

 • NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 12.

Stipendije se dodjeljuju na temelju prethodno provedenog natječaja.

Natječaj raspisuje općinski načelnik početkom svake školske odnosno akademske godine, a natječaj se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo. Obavijest o raspisanom natječaju može se objaviti i na oglasnim pločama Općine Ernestinovo, s uputama da je na službenoj mrežnoj stranici objavljen cjeloviti tekst natječaja i pripadajući obrasci za prijavu na natječaj.

Članak 13.

Natječaj sadrži:

 • naznaku da se stipendije dodjeljuju samo za redovito obrazovanje
 • broj stipendija koje se dodjeljuju za tu školsku/akademsku godinu
 • iznos mjesečne stipendije
 • uvjete za dodjelu stipendije
 • rok u kojem se podnosi prijava na natječaj te adresu na koju se prijava dostavlja
 • dokumentaciju koju treba priložiti uz prijavu, s upozorenjem da se neće razmatrati prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju, kao ni nepravodobno podnesene prijave
 • rok za objavljivanje rezultata natječaja
 • ostale odredbe potrebne za provedbu natječaja.

Članak 14.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na natječaj su sljedeći:

 • domovnica
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih za sve članove kućanstva
 • uvjerenje o prebivalištu
 • izjava kandidata da nije korisnik druge stipendije
 • potvrda školske ustanove o redovitom upisu učenika u srednju školu
 • potvrda o redovitom upisu na višu ili visoku školu u Republici Hrvatskoj s naznakom smjera ili studijske grupe
 • za učenike srednje škole prilaže se fotokopija svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole
 • ovjereni prijepis svih ocjena na studiju (za studente diplomskih studija uključiti i ocjene preddiplomskog studija)
 • dokaze o sudjelovanju na natjecanjima (županijskom, državnom, međunarodnom)
 • dokaze o dodjeli nagrade dekana ili rektora
 • dokaz o objavi znanstvenog ili stručnog rada u domaćoj ili stranoj publikaciji
 • dokaz da se kandidat obrazuje za deficitarno zanimanje
 • izjava o sastavu kućanstva koja mora sadržavati ime i prezime, OIB te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za prethodnu godinu za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja prijave, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • potvrda o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (za roditelja)
 • potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dokaz da se radi o djetetu bez oba roditelja odnosno djetetu samohranog roditelja
 • dokaze da se radi o djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

 

ZAPRIMANJE PRIJAVA NA NATJEČAJ I UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA

Članak 15.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija zaprimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Općinski načelnik Odlukom imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Nakon proteka roka za predaju, pristigle prijave se obrađuju u Jedinstvenom upravnom odjelu radi provjere udovoljavaju li natječajnim uvjetima i je li priložena sva potrebna dokumentacija te ih se nakon toga dostavlja na odlučivanje Povjerenstvu za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja provodi bodovanje i na temelju ostvarenih bodova sastavlja listu prvenstva te predlaže općinskom načelniku donošenje odluke o dodjeli stipendija.

Članak 16.

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendije, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.

Članak 17.

Općinski načelnik dužan je donijeti Odluku o dodjeli stipendije Općine Ernestinovo u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Članak 18.

Odluka o dodjeli stipendije, zajedno s listom prvenstva, obvezno se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Članak 19.

Nezadovoljni kandidat može u roku 8 dana od dana objave odluke i liste prvenstva podnijeti prigovor općinskom načelniku, koji je dužan odlučiti o prigovoru u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 20.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije općinski načelnik i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži:

 • naznaku ugovornih strana
 • visinu određene stipendije
 • naznaku obrazovne ustanove u kojoj se obrazuje korisnik stipendije
 • vrijeme i uvjete korištenja stipendije
 • dinamiku isplate stipendije
 • ostala prava i obveze ugovornih strana.

Prije sklapanja ugovora o stipendiranju kandidat ili njegov roditelj odnosno skrbnik dužni su dostaviti izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Izjava se daje pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, a za maloljetne kandidate izjavu daje roditelj ili skrbnik.

 

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA ZA UČENIČKE STIPENDIJE I REDOVNE STUDENTSKE STIPENDIJE

Opći uspjeh

Članak 21.

Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva za dodjelu učeničke i redovne studentske stipendije Općine Ernestinovo po osnovi općeg uspjeha u školovanju su sljedeći:

za kandidate za učeničke stipendije izračunavanjem prosjeka ocjena prethodnog razreda:

Prosjek ocjena x 15 = broj bodova

za kandidate za redove studentske stipendije izračunavanjem prosjeka ocjena prethodnih godina studija:

Prosjek ocjena x 15 = broj bodova

Članak 22.

Dodatni bodovi za opći uspjeh dodjeljuju se kako slijedi:

 1. sudjelovanje na županijskom natjecanju 10 bodova
 2. sudjelovanje na državnom natjecanju 20 bodova
 3. sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 30 bodova
 4. nagrada dekana 10 bodova
 5. nagrada rektora  20 bodova
 6. objava znanstvenog ili stručnog rada kandidata u domaćoj ili stranoj publikaciji 15 bodova

Socijalni status kandidata

Članak 23.

Dodatno će se bodovati socijalni status kandidata kako slijedi:

 1. dijete bez oba roditelja 40 bodova
 2. dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi 40 bodova
 3. dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 30 bodova
 1. dijete invalida Domovinskog rata 20 bodova
 2. dijete samohranog roditelja 20 bodova
 3. dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade 15 bodova
 1. za svakog člana kućanstva osim podnositelja prijave

koji se redovito školuje, a ne prima stipendiju 10 bodova

Prihodi kućanstva

Članak 24.

Kriteriji za bodovanje prihoda kućanstva boduju se ovisno o mjesečnim prihodima po članu kućanstva, kako slijedi:

 • manje od 500,00 kn                   40 bodova
 • 500,00 kn –  999,99 kn              35 bodova
 • 1.000,00 kn – 1.199,99 kn        30 bodova
 • 1.200,00 kn – 1.499,99 kn        25 bodova
 • 1.500,00 kn –  1.999,99 kn       20 bodova
 • 2.000,00 kn – 2.499,99 kn        15 bodova
 • 2.500,00 kn – 3.000,00 kn        10 bodova

 

Deficitarnost zanimanja

Članak 25.

Dodatno će se bodovati s 15 bodova deficitarna zanimanja na području Osječko-baranjske županije i to temeljem statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Osijek.

Prvenstvo kod jednakog broja bodova

Članak 26.

Ako na listama prvenstva dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost se utvrđuje ovim redoslijedom:

 1. kandidat s nižim prihodima po članu kućanstva
 2. kandidat koji se obrazuje za deficitarno zanimanje
 3. kandidat koji je ostvario veći broj bodova po osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju
 4. kandidat koji u prethodnoj godini nije primao stipendiju Općine Ernestinovo

 

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE ZA IZVRSNOST

Opći uspjeh

Članak 27.

Kriteriji za utvrđivanje liste prvenstva za dodjelu studentske stipendije za izvrsnost Općine Ernestinovo po osnovi općeg uspjeha u školovanju su sljedeći:

 1. za kandidate za studentske stipendije za izvrsnost izračunavanjem prosjeka ocjena prethodnih godina studija:

 

Prosjek ocjena x 15 = broj bodova

Članak 28.

Dodatni bodovi za opći uspjeh dodjeljuju se kako slijedi:

 1. sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 10 bodova
 2. nagrada dekana 15 bodova
 3. nagrada rektora  20 bodova
 4. objava znanstvenog ili stručnog rada kandidata u domaćoj ili stranoj publikaciji  20 bodova

 

Članak 29.

Ako na listama prvenstva dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost se utvrđuje ovim redoslijedom:

 1. kandidat koji je ostvario veći broj bodova po osnovi uspjeha u prethodnom obrazovanju
 2. kandidat koji u prethodnoj godini nije primao stipendiju Općine Ernestinovo.

Članak 30.

Student može podnijeti prijavu za redovnu stipendiju i za stipendiju za izvrsnost. Ako ostvaruje pravo na obje stipendije, ostvarit će pravo na onu koja je za njega povoljnija.

 

 • UVJETI KORIŠTENJA STIPENDIJE

Članak 31.

Korisnik stipendije ostvaruje pravo na isplatu stipendije tijekom školske ili akademske godine za koju se stipendija dodjeljuje.

Studentska stipendija ne isplaćuje se za mjesece: srpanj, kolovoz i rujan.

Učenička stipendija ne isplaćuje se za mjesece: srpanj i kolovoz.

 • GUBITAK PRAVA NA STIPENDIJU I RASKID UGOVORA

Članak 32.

Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju u sljedećim slučajevima:

 1. ako se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka
 2. ako u tekućoj školskoj/akademskoj godini prekine školovanje, odnosno ne stekne uvjet za upis u višu godinu studija
 3. ako pravomoćno bude osuđen na kazneno djelo i zbog toga isključen iz obrazovanja dulje od 3 mjeseca
 4. ako započne primati stipendiju iz drugih izvora.

Općina Ernestinovo pridržava pravo jednostranog raskida ugovora o stipendiranju u svim slučajevima iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

Općina Ernestinovo pridržava pravo zahtijevati povrat:

– svih isplaćenih stipendija u slučaju iz članka 31. stavka 1. točke 1.

– stipendija koje su isplaćene nakon nastupa okolnosti iz članka 31. stavka 1. točaka 2., 3. i 4.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Iznimno od odredbe članka 12. Pravilnika, natječaj za studentsku stipendiju za izvrsnost za akademsku godinu 2020./2021. raspisat će se u siječnju 2021. i isplatit će se samo stipendije za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o stipendijama („Službeni glasnik Općine Ernestinovo“ broj 5/17 i 8/20).

 

Ugovori o stipendiranju sklopljeni prema odredbama Pravilnika o stipendijama („Službeni glasnik Općine Ernestinovo“ broj 5/17 i 8/20) ostaju na snazi.

 

Članak 36.

Ova Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Ernestinovo.

 

KLASA: 604-01/20-02/1

URBROJ: 2158/04-01-20-2

Ernestinovo, 21. prosinca 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća

Krunoslav Dragičević, v.r.

PRILOZI

Pravilnik o stipendijama Općine Ernestinovo

Lista prvenstva za dodjelu stipendija za izvrsnost

Odluka o dodjeli studentskih stipendija za izvrsnost

Odluka o odobrenim stipendijama 2020./ 2021. g

Odluka o dodjeli stipendija 2020.-2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija – lista prvenstva 2020.-2021.