Socijalna skrb

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) propisano je da se korisniku zajamčene minimalne novčane naknade podmiruju troškovi stanovanja kao što su: najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo 2017

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Općina Ernestinovo priznaje korisnicima socijalne skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja isplaćuje do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema rješenju Centra za socijalnu skrb.
Općina Ernestinovo može odobriti naknadu za troškove stanovanja i kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Korisnicima socijalne srbi naknada za troškove stanovanja podmiruje se na način da Općina Ernestinovo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Korisnici socijalne skrbi ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva Općini Ernestinovo, uz koji prilažu rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj novčanoj naknadi i kopiju osobne iskaznice. Uplatnice za električnu energiju, komunalnu naknadu, vodu, odvoz otpada korisnici su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 10. u mjesecu. Uz uplatnice korisnici moraju dostaviti dokaz o isplaćenoj minimalnoj zajamčenoj novčanoj naknadi za prethodni mjesec.
Po prestanku ostvarivanja prava na minimalnu zajamčenu novčanu naknadu, korisnici prava na troškove stanovanja dužni su obavijestiti Općinu Ernestinovo da više ne primaju naknadu te samim tim više nemaju pravo niti na troškove stanovanja.
Korisnici koji se ne odjave u Općini, a nastave donositi uplatnice za troškove stanovanja, morat će uz kamate vratiti preplaćena sredstva kad se utvrdi da su neosnovano koristili pravo na troškove stanovanja, a mogući su i sudski troškovi.