Socijalna skrb

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22) korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu mogu ostvariti sljedeća prava:

Korisnici naknade za troškove stanovanja

Članak 41.

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

(2) Troškovi stanovanja u smislu ovoga Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

(3) Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja.

Iznos naknade za troškove stanovanja

Članak 42.

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna je priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

(2) Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

(3) Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Odluka-o-socijalnoj-skrbi-2022

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Obrazac za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev-za-podmirenje-troškova-stanovanja

Općina Ernestinovo priznaje korisnicima socijalne skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja isplaćuje do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema rješenju Centra za socijalnu skrb.
Općina Ernestinovo može odobriti naknadu za troškove stanovanja i kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Korisnicima socijalne srbi naknada za troškove stanovanja podmiruje se na način da Općina Ernestinovo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Korisnici kojima je priznato pravo na troškove stanovanja dužni su najkasnije do 10. dana u mjesecu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu račune za režijske troškove te dokaz o posljednjoj isplati zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (poštanska isplatnica ili potvrda banke o isplati na tekući račun).

Korisnici socijalne skrbi ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva Općini Ernestinovo, uz koji prilažu rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj novčanoj naknadi i kopiju osobne iskaznice. Uplatnice za električnu energiju, komunalnu naknadu, vodu, odvoz otpada korisnici su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 15. u mjesecu. Uz uplatnice korisnici moraju dostaviti dokaz o isplaćenoj minimalnoj zajamčenoj novčanoj naknadi za prethodni mjesec.
Po prestanku ostvarivanja prava na minimalnu zajamčenu novčanu naknadu, korisnici prava na troškove stanovanja dužni su obavijestiti Općinu Ernestinovo da više ne primaju naknadu te samim tim više nemaju pravo niti na troškove stanovanja.

Korisnici koji se ne odjave u Općini, a nastave donositi uplatnice za troškove stanovanja, morat će uz kamate vratiti preplaćena sredstva kad se utvrdi da su neosnovano koristili pravo na troškove stanovanja, a mogući su i sudski troškovi.

Uz zahtjev za priznavanje troškova stanovanja korisnik prilaže:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • kopiju osobne iskaznice, OIB
 • dokaz o najmu ili korištenju kuće odnosno stana ako računi za režijske troškove glase na osobe koje nisu članovi kućanstva korisnika

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Općina Ernestinovo dodjeljuje dvije vrste jednokratnih novčanih pomoći:

 • jednokratna pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća samcima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe
 • jednokratna pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja

Obrasci za podnošenje zahtjeva (popis dokumentacije koju je potrebno priložiti nalazi se na poleđini obrasca):

Zamolba-za-jednokratnu-pomoc-trenutacne-materijalne-teskoce (1)

Zahtjev-za-jednokratnu-pomoć-izvanredne-okolnosti-i-događaji (2)

Jednokratna pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća

Jednokratnu pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća mogu ostvariti samac ili kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Ernestinovo posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva
 • ostvaruju prosječni mjesečni iznos prihoda za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
  • za samca do 1.200,00 kn mjesečno
  • za kućanstvo do 1000,00 kn mjesečno po članu obitelji
 • da im je financijska pomoć potrebna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba
 • da nisu korisnici zajamčene minimalne naknade koju im isplaćuje Centar za socijalnu skrb

Jednokratna pomoć može se odobriti korisniku u iznosu do 1.000,00 kn tijekom jedne proračunske godine.

Jednokratna pomoć može se isplatiti kao novčana naknada na račun podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge.

Jednokratna pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo koje zadesi izvanredan nesretan slučaj, veliki izdaci u kućanstvu zbog nesreće, požara, poplave, elementarne nepogode, skupog liječenja teške bolesti i kupnje ortopedskog pomagala i sličnih događaja.

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Ernestinovo posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva
 • da im je financijska pomoć potrebna zbog povećanih izdataka koji su nastali zbog izvanrednih okolnosti i događaja (kupovina ogrjeva nije izvanredni događaj)

Jednokratna pomoć može se odobriti korisniku u iznosu do 5.000,00 kn tijekom jedne proračunske godine.

Jednokratnu pomoć  mogu ostvariti i korisnici zajamčene minimalne novčane naknade koju isplaćuje Centar za socijalnu skrb, kao i osobe koje ostvaruju mjesečne prihode veće od 1.000,00 kn za samca odnosno 600,00 kn po članu obitelji, pod uvjetom da prilože odgovarajuće dokaze o nesretnom događaji.

Način isplate jednokratnih pomoći              

Jednokratne pomoći mogu se isplatiti kao novčana naknada na račun podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge.