Socijalna skrb

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) propisano je da se korisniku zajamčene minimalne novčane naknade podmiruju troškovi stanovanja kao što su: najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ernestinovo 2017

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Obrazac za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja

Općina Ernestinovo priznaje korisnicima socijalne skrbi pravo na naknadu za troškove stanovanja isplaćuje do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema rješenju Centra za socijalnu skrb.
Općina Ernestinovo može odobriti naknadu za troškove stanovanja i kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Korisnicima socijalne srbi naknada za troškove stanovanja podmiruje se na način da Općina Ernestinovo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Korisnici kojima je priznato pravo na troškove stanovanja dužni su najkasnije do 10. dana u mjesecu dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu račune za režijske troškove te dokaz o posljednjoj isplati zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (poštanska isplatnica ili potvrda banke o isplati na tekući račun).

Računi za električnu energiju svim korisnicima zajamčene minimalne naknade umanjuju se za 200,00 kn mjesečno, odnosno Općina Ernestinovo podmiruje samo razliku mjesečnog računa za električnu energiju koja prelazi iznos od 200,00 kn.

Korisnici socijalne skrbi ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva Općini Ernestinovo, uz koji prilažu rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj novčanoj naknadi i kopiju osobne iskaznice. Uplatnice za električnu energiju, komunalnu naknadu, vodu, odvoz otpada korisnici su dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu do 10. u mjesecu. Uz uplatnice korisnici moraju dostaviti dokaz o isplaćenoj minimalnoj zajamčenoj novčanoj naknadi za prethodni mjesec.
Po prestanku ostvarivanja prava na minimalnu zajamčenu novčanu naknadu, korisnici prava na troškove stanovanja dužni su obavijestiti Općinu Ernestinovo da više ne primaju naknadu te samim tim više nemaju pravo niti na troškove stanovanja.

Korisnici koji se ne odjave u Općini, a nastave donositi uplatnice za troškove stanovanja, morat će uz kamate vratiti preplaćena sredstva kad se utvrdi da su neosnovano koristili pravo na troškove stanovanja, a mogući su i sudski troškovi.

Uz zahtjev za priznavanje troškova stanovanja korisnik prilaže:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • kopiju osobne iskaznice, OIB
 • dokaz o najmu ili korištenju kuće odnosno stana ako računi za režijske troškove glase na osobe koje nisu članovi kućanstva korisnika

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Općina Ernestinovo dodjeljuje dvije vrste jednokratnih novčanih pomoći:

 • jednokratna pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća samcima i kućanstvima koji nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe
 • jednokratna pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja

Obrasci za podnošenje zahtjeva (popis dokumentacije koju je potrebno priložiti nalazi se na poleđini obrasca):

Zamolba za jednokratnu pomoć – trenutačne materijalne teškoće

Zahtjev za jednokratnu pomoć – izvanredne okolnosti i događaji

Jednokratna pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća

Jednokratnu pomoć zbog trenutačnih materijalnih teškoća mogu ostvariti samac ili kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Ernestinovo posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva
 • ostvaruju prosječni mjesečni iznos prihoda za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
  • za samca do 1.000,00 kn mjesečno
  • za kućanstvo do 800,00 kn mjesečno po članu obitelji
 • da im je financijska pomoć potrebna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba
 • da nisu korisnici zajamčene minimalne naknade koju im isplaćuje Centar za socijalnu skrb

Jednokratna pomoć može se odobriti korisniku u iznosu do 1.000,00 kn tijekom jedne proračunske godine.

Jednokratna pomoć može se isplatiti kao novčana naknada na račun podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge.

Jednokratna pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo koje zadesi izvanredan nesretan slučaj, veliki izdaci u kućanstvu zbog nesreće, požara, poplave, elementarne nepogode, skupog liječenja teške bolesti i kupnje ortopedskog pomagala i sličnih događaja.

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Ernestinovo posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva
 • da im je financijska pomoć potrebna zbog povećanih izdataka koji su nastali zbog izvanrednih okolnosti i događaja (kupovina ogrjeva nije izvanredni događaj)

Jednokratna pomoć može se odobriti korisniku u iznosu do 5.000,00 kn tijekom jedne proračunske godine.

Jednokratnu pomoć  mogu ostvariti i korisnici zajamčene minimalne novčane naknade koju isplaćuje Centar za socijalnu skrb, kao i osobe koje ostvaruju mjesečne prihode veće od 1.000,00 kn za samca odnosno 600,00 kn po članu obitelji, pod uvjetom da prilože odgovarajuće dokaze o nesretnom događaji.

Način isplate jednokratnih pomoći              

Jednokratne pomoći mogu se isplatiti kao novčana naknada na račun podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge.