JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo, broj 17/20), općinska načelnica Općine Ernestinovo

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 O prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Dokument u cijelosti pogledajte ovdje:

Objava-javne-rasprave-IDPPUO-Ernestinovo-2020.

III. ID PPUO ERNESTINOVO – P

SAŽETAK ZA JAVNOST

4D_p_IGPIN MALA ŠUMA VELIKI VRTOVI

0_p_PREGLEDNA KARTA ID

1_p_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

3B_p_PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4A_p_Građevinsko područje naselja DIVOŠ

4B_p_Građevinsko područje naselja ERNESTINOVO