OGLAS za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo, raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

 

 1. Viši savjetnik za projekte EU – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca

 

Viši savjetnik za projekte EU prima se u službu za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Osnaživanje kroz edukaciju teško zapošljivih žena Općine Ernestinovo – OSNAŽENE ERNESTINE“, koji će se financirati iz programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena, FAZA II.  “

 

Izabrani kandidat rasporedit će se na radno mjesto po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Planirano trajanje provedbe projekata je najviše 18 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se kandidat prima u službu za vrijeme trajanja projekta.

 

Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014. – 2020.

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati službenika/icu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili pravnog smjera,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • iskustvo na provedbi projekata financiranih iz EU fondova

 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis (vlastoručno potpisan) – obvezno
 • popis projekata financiranih iz fondova EU u kojima je kandidat sudjelovao, uz navođenje broja projekta i kratkih podataka o projektu te svoje uloge u projektu – obvezno
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) – obvezno
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice) – obvezno priložiti jedno ili drugo
 • izvornik ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – obvezno
 • izvornik ili preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci) – obvezno
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 3/18) – obvezno
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu – dodatno

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku prijma. Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 68/11, 3/18, 112/19, dalje: Zakon). Na oglas se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19), uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13),, uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Postupak prijma putem oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na oglas, s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat javlja te s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, na adresu: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo s naznakom: „NE OTVARAJ – Prijava na oglas – viši savjetnik“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u zakonskom roku od 60 dana.

 

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona, Općina Ernestinovo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr.

 

Na oglasnoj ploči i web-stanici Općine Ernestinovo https://www.ernestinovo.hr/ objaviti će se 5 dana ranije:

 

 • vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na određenim poslovima
 • opis poslova te podaci o plaći,
 • način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata,
 • lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje

Oglas za radno mjesto viši savjetnik za EU

Opis-poslova-i-podaci-o-plaći-viši-savjetnik-za-projekte-EU-Zaželi

Izjava

Obavijest-o-vremenu-i-načinu-prethodne-provjere-znanja (1)

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE (1)

Izvješće s rang listom