Proračun

2019. godina

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu donijeta je na sjednici Općinskog vijeća Općine Ernestinovo održanoj 26. lipnja 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. – 1. izmjene

Proračun Općine Ernestinovo za 2019. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. prosinca 2018.

Vijećnici su prijedlog proračuna, koji je podnijela općinska načelnica, ocijenili kao razvojni, te su ga podržali. Proračun je podržalo 8 vijećnika, dok su tri vijećnika bila suzdržana prilikom glasovanja.

U nastavku se objavljuje usvojeni Proračun te Odluka o izvršavanju Proračuna.

Proračun Općine Ernestinovo za 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu

Općinska načelnica utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Ernestinovo. U nastavku se objavljuje prijedlog Proračuna.

Prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu

2018. godina

Proračun Općine Ernestinovo za 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2017., a naknadno su donesene dvije izmjene i dopune proračuna te Odluka o preraspodjeli sredstava.

Odluka o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2018. godinu

ODLUKA O PRERASPODJELI 2018-1

II. izmjene i dopune Proračuna za 2018.

Oduka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna za 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.

Proračun za 2018. – plan prije izmjena i dopuna

Proračun Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu

 

Općinska načelnica utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Ernestinovo. U nastavku se objavljuje prijedlog Proračuna.

Prijedlog proračuna za 2018. naslovna stranica

Prijedlog proračuna za 2018. prihodi

Prijedlog proračuna za 2018. rashodi

Prijedlog proračuna za 2018. višak prihoda

Prijedlog proračuna za 2018. posebni dio