Proračun

2018. godina

Proračun Općine Ernestinovo za 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. prosinca 2017.

Vijećnici su prijedlog proračuna, koji je podnijela općinska načelnica, ocijenili kao razvojni, te su ga podržali uz manje amandmane. Proračun je podržalo 11 vijećnika, dok je jedan vijećnik glasovao protiv prijedloga proračuna.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.

Proračun Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Plan razvojnih programa Općine Ernestinovo za 2018. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu

 

Općinska načelnica utvrdila je prijedlog Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu te se isti upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Ernestinovo. U nastavku se objavljuje prijedlog Proračuna.

Prijedlog proračuna za 2018. naslovna stranica

Prijedlog proračuna za 2018. prihodi

Prijedlog proračuna za 2018. rashodi

Prijedlog proračuna za 2018. višak prihoda

Prijedlog proračuna za 2018. posebni dio