OGLAS za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo

Na temelju članaka 28. i 29., a u vezi s člankom 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), općinska načelnica Općine Ernestinovo, raspisuje

 

 

OGLAS za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo

 

1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a osoba koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, treba imati prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke poslove) te sljedeće posebne uvjete:

 

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje

– sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke upravno-pravnog smjera koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje (može se imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenoga upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja)

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom

– položen državni ispit

– poznavanje rada na računalu.

 

Prijaviti se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

 

Kandidati su obvezni uz prijavu na oglas priložiti:

 

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice) – odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
  • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • izvornik ili preslik uvjerenja Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – (ne starije od 3 mjeseca)
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  • ukoliko kandidati pored zatraženih uvjeta oglasa posjeduju i dodatna znanja i vještine vezane uz struku, o istome je potrebno priložiti dokaze.

 

Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijemu dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Na oglas se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19), uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13),, uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo osigurana je zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno članku 22. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

 

Postupak prijma putem oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njegova se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo: https://www.ernestinovo.hr/ objavit će se opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Na istoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Ernestinovo objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije provjere.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova prilikom pisanog testiranja.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo s naznakom: „NE OTVARAJ – Oglas za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela“.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima oglasa u zakonskom roku od 60 dana.

 

Općina Ernestinovo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja. Nakon konačnosti rješenja o imenovanju, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

PODACI-VEZANO-UZ-NATJEČAJ-pročelnik-JUO (1)

Oglas za radno mjesto pročelnik – zamjena

POZIV-NA-PISANU-PROVJERU-ZNANJA

REZULTATI-PISANE-PROVJERE-ZNANJA-I-POZIV-ZA-INTERVJU

IZVJEŠĆE-O-PROVEDENOM-TESTIRANJU-I-RANG-LISTA