JAVNI NATJEČAJ za prijam namještenika u Vlastiti komunalni pogon Općine Ernestinovo na neodređeno vrijeme

Namještenik Vlastitog komunalnog pogona – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (slovima: tri) mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za namještenika Vlastitog komunalnog pogona moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • osnovna škola ili niža stručna sprema
 • po mogućnosti osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom i trimerom/motornom pilom

 

Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 3/18) u daljnjem tekstu: Zakon.

Prijavi na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis – obvezno
 • kopiju svjedodžbe o stručnoj spremi– obvezno
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice) – obvezno priložiti jedno ili drugo
 • izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – obvezno
 • izvornik ili preslik uvjerenja Općinskog suda u Osijeku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci) – ne stariji od 6 mjeseci -obvezno
 • dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom i/ili trimerom – prilaže se samo ako je kandidat osposobljen

 

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 68/11, 3/18, 112/19). Na javni natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti i kandidati koji nemaju dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom i/ili trimerom uz uvjet da su radili na istim ili sličnim poslovima ili da polože tečaj radi osposobljavanja u roku od 60 dana od dana rasporeda na radno mjesto.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj, s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat javlja te s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu  Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo s naznakom: » Za Javni natječaj -namještenik u Vlastitom komunalnom pogonu“

Na oglasnoj ploči i web-stanici Općine Ernestinovo https://www.ernestinovo.hr/ objaviti će se:

– vrijeme održavanja te način provjere prethodne provjere znanja i sposobnosti

– opis poslova te podaci o plaći,

– lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji će biti pozvani na pisano testiranje i razgovor.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom za raspisani natječaj, te će o tome biti pisano obaviještena. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u zakonskom roku.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8333384.html

PODACI-VEZANI-UZ-JAVNI-NATJECAJ-Opis-poslova-i-podaci-o-placi

JAVNI NATJEČAJ KOMUNALNI POGON

Lista-kandidata-i-poziv-za-pisanu-provjeru-znanja