Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu  projekta „OSNAŽIVANJE TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA OPĆINE ERNESTINOVO – OSNAŽENE ERNESTINE -FAZA II”

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-21-2 od 28. siječnja 2021. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiranju iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020., broj poziva UP.02.1.1.13.0374, uz odgovarajuću primjenu odredaba Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), načelnica Općine Ernestinovo raspisuje

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu  projekta „OSNAŽIVANJE TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA OPĆINE ERNESTINOVO – OSNAŽENE ERNESTINE -FAZA II” 

na radno mjesto:

Radnica za pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 1. Mjesto rada: Na području općine Ernestinovo (Ernestinovo, Laslovo, Divoš)
 2. Broj traženih radnika: 20 radnica
 3. Vrsta zaposlenja: Predviđeno trajanje radnog odnosa je najduže 12 mjeseci
 4. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 5. Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
 6. Oglas vrijedi od: 22.3.2021. do 6.4.2021.
 7. Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 8. Opis posla:

– pomoć u dostavi namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– organiziranje prehrane,

– pomoć u održavanje čistoće stambenog prostora/domova i okućnica,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,

 

 1. Uvjeti:

 

– punoljetnost

– status nezaposlene osobe

– završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje

 

Za prijavu za posao kandidatkinje su dužne priložiti:

1.- presliku važeće osobne iskaznice

2.- presliku isprave o najviše stečenom stupnju obrazovanja (svjedodžba ili jednakovrijedna isprava)

3.- dokaz o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda ili e-ispis – ne starije od datuma objave Oglasa)

4.- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (ne starija od datuma objave Oglasa)

5.- Prijavu za posao koja sadrži :

 • – vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (sastavni dio Prijave za posao)
 • – vlastoručno potpisana Privola kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata (sastavni dio Prijave za posao)
 • – vlastoručno potpisana izjava da ne postoje okolnosti koje onemogućavaju ili bitno ometaju izvršenje ugovora o radu (sastavni dio Prijave za posao-dokument  je dostupan za preuzimanje na dnu stranice)

 

 1. Broj korisnika i osposobljavanje

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta kandidatkinje bile konkurentnije na tržištu rada.

Napomena:

Zaposlena kandidatkinja će obavezno pohađati i završiti program osposobljavanja.

 

 1. Pravo prednosti

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19), uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13),, uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

 1. Testiranje

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se daje povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Ernestinovo objavit će način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na toj istoj web stranici, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 1. Dostava prijave

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti, putem pošte ili osobno, u roku  15 dana od dana objave u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA ERNESTINOVO,

VLADIMIRA NAZORA 64,

31215 ERNESTINOVO

“Oglas za prijem u radni odnos „OSNAŽIVANJE TEŠKO ZAPOŠLJIVIH ŽENA OPĆINE ERNESTINOVO – OSNAŽENE ERNESTINE -FAZA II – ne otvaraj.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

TEKST NATJEČAJA POGLEDAJTE OVDJE:

Natječaj za HZZ s logom (1)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=112337600

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Prijava za posao s izjavama

POPIS KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU NA PISANU PROVJERU:

Lista kandidata i poziv za pisanu provjeru znanja

Lista kandidata i poziv za usmenu provjeru znanja

Izvješće s rang listom 2021

Ispravak Izvješća s rang listom 2021