Općina Ernestinovo svojim umirovljenicima isplaćuje uskrsnice

Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima

Zahtjev za isplatu uskrsnice umirovljenicima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) te članka 30. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 9. sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donosi

 

ODLUKU o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima

Predmet odluke

Članak 1.

Donosi se Odluka o isplati prigodnog dara povodom uskrsnih blagdana (uskrsnica) umirovljenicima s područja Općine Ernestinovo.

Uvjeti za isplatu uskrsnice

Članak 2.

Uskrsnica se isplaćuje umirovljenicima pod uvjetom da (kumulativno):

 • imaju prijavljeno prebivalište te da stvarno borave na području Općine Ernestinovo,
 • imaju navršenih 55 godina života,
 • da su korisnici mirovine ili nacionalne naknade,
 • da im iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kn,
 • da nisu u radnom odnosu.

U mirovinu se ne uračunava zaštitni dodatak na mirovinu.

Rok za predaju zahtjeva je  do 04.04.2022.  do 14.00 h.

Iznosi uskrsnice

Članak 3.

Uskrsnica se isplaćuje u novcu, u sljedećim iznosima:

 • 250,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 1.500,00 kn
 • 200,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.500,01 – 2.000,00 kn

Korisnici inozemnih mirovina

Članak 4.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata sukladno članku 3. ove odluke ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Osiguranje financijskih sredstava

Članak 5.

Financijska sredstva za isplatu uskrsnica osigurat će se su u Proračunu Općine Ernestinovo.

Način isplate

Članak 6.

Uskrsnica će se isplaćivati na tekuće račune umirovljenika tijekom mjeseca tekuće fiskalne godine u kojoj se obilježava blagdan Uskrsa. Iznimno, ako umirovljenik nema tekući račun, uskrsnica se može isplatiti u gotovom novcu.

Podnošenje zamolbe za isplatu

Članak 7.

Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu uskrsnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:

 • odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne)
 • broj tekućeg računa
 • kopiju važeće osobne iskaznice
 • izjavu da nisu u radnom odnosu

Iznimno, umirovljenici koju su prethodnih godina ostvarili uvjet i kojima je isplaćena uskrsnica, a koji nisu mijenjali broj računa za isplatu, prebivalište odnosno ravnopravni status, dužni su podnijeti samo odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne) kako bi dokazali da udovoljavaju uvjetima.

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu uskrsnice podnošenjem zahtjeva daju i privolu Općini Ernestinovo za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.

Osobni podaci umirovljenika prikupljaju se u svrhu isplate uskrsnice, te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina Ernestinovo kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.

Općina Ernestinovo jamči da prikupljene osobne podatke neće koristiti u druge svrhe niti ih neosnovano davati na korištenje ili uvid trećim osobama.

Osobni podaci umirovljenika prikupljeni radi isplate uskrsnica mogu se davati na uvid jedino Poreznoj upravi i Državnom uredu za reviziju te drugim državnim tijelima koja su zakonom ovlaštena za nadzor poslovanja Općine Ernestinovo.

Nakon obrade osobnih podataka, svi prilozi uz zamolbu se uništavaju na način predviđen za povjerljive podatke.