Obavijest o izvršavanju usluge na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti

Vuka d.d. će kao izvršitelj usluga u vremenskom razdoblju veljača — studeni izvršavati usluge na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

Pozivamo sve osobe koji imaju primjedbu na vrijeme izvođenja predmetnih radova da se jave na sljedeće kontakte: 031/252-230 i 098/970-0523

Sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine”, br. 66/19, 84/21) građenje i održavanje vodnih građevina iz ovoga članka u interesu je Republike Hrvatske. Temeljem navedenog postoje određena ograničenja vlasništva:

Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika zemljišta.

U slučaju da se određeni vlasnik, odnosno zakoniti posjednik zemljišta protivi izvođenju A.03. usluga od strane Vuke d.d., ista je usprkos tome ovlaštena izvršiti navedene usluge na način kojim se čini što manje štete vlasniku, odnosno zakonitom posjedniku zemljišta.

Vuka d.d. raspored košnje i održavanja za 2022. godinu