OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Osnažene Ernestine III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12.kolovoza  2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0368, od 14. rujna 2022. godine, Zakona o radu ( „Narodne novine“, br. 93/14, 127/17 i 98/19) i  članka 44. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik Općine Ernestinovo“, broj 2/21 i 3/21,) Općinska načelnica  Općine Ernestinovo, raspisuje:

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Osnažene Ernestine III“

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Ernestinovo za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Osnažene Ernestine III“

– radnica za potporu i podršku starijim osobama i/ili nemoćnim osobama

 

 1. Broj traženih osoba: 20
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Ernestinovo
 5. Predviđena plaća: sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
 6. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora i okućnice krajnjih korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • Punoljetnost,
 • Hrvatsko državljanstvo,
 • Nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.

 

 1. Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: Žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 

 1. Kandidati koji se javljaju na Oglas obavezno prilažu:
 • Prijavu na Oglas (Obrazac prijave moguće preuzeti na web stranici Općine Ernestinovo ernestinovo.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo),
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku dokaza o najvišoj završenoj školi,
 • Potvrdu HZMO o radno-pravnom statusu ( e-zapis o ostvarenome radnome stažu, datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Oglasa)
 • Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Oglasa ),
 • Vlastoručna potpisana Izjava kandidata za prikupljanje i obradu osobnih podataka)
 • Dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost nekoj od navedenih ranjivih skupina (ako je kandidatkinja pripadnica neke od navedenih ranjivih skupina):
 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 • Beskućnice – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

 

 

 

 

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Ernestinovo, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Natječaj za posao – Osnažene Ernestine III“.

 

Oglas će se objaviti  na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Ernestinovo – www.ernestinovo.hr .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se intervju s Povjerenstvom za provedbu oglasa za prijam u radni odnos.

Nakon intervjua, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos, izraditi će konačnu rang listu.

Na temelju konačne rang liste, Povjerenstvo će predložiti općinskoj načelnici sklapanje ugovora o radu s 20 prvorangiranih kandidata.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Oglas je objavljen na : https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Obrasci za prijavu:

Privola za obradu osobnih podataka

Prijava-za-posao-1

ZAPISNIK o otvaranju prijava na oglas

Lista-kandidata-i-poziv-za-intervju

Izvješće o provedenom postupku s rang-listom

Odluka o izboru kandidata- OSNAŽENE ERNESTINE III