O D L U K A O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA ERNESTINOVO 1“ u Ernestinovu

Temeljem članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka  30. Statuta Općine Ernestinovo  („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo, br. 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 21.prosinca 2022.godine, donijelo je

 

O D L U K U

O POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE

DETALJNOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA ERNESTINOVO 1“ u Ernestinovu

 

 

PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA

 

Odlukom o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Gospodarska zona Ernestinovo 1“ u Ernestinovu (u daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Gospodarska zona Ernestinovo 1“ u Ernestinovu (“Službeni glasnik” Općine Ernestinovo  broj 2/08) – (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

 

Nakon provedenog postupka, Odluku o stavljanju izvan snage Plana donosi Predstavničko tijelo: Općinsko vijeće Općine Ernestinovo.

 

RAZLOZI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA

 

Razlozi za stavljanje izvan snage Plana:

  • Nemogućnost izgradnje planiranih sadržaja (fotonaponskih ploča) sukladno potrebama Općine.

 

OBUHVAT PLANA

 

Stavljanje izvan snage obuhvaća cjelokupno područje obuhvata Plana koje je jednako površini Gospodarske zone 1 u Ernestinovu.

 

Površina obuhvata Plana iznosi 4,67 ha. Granice obuhvata plana određene su u grafičkom dijelu Plana.

 

OCJENA STANJA  U OBUHVATU PLANA

 

Ocjenom stanja unutar obuhvata Plana uočena su ograničenja u prostoru koja onemogućavaju izgradnju  planiranih sadržaja sukladno potrebama Općine te zakonima i propisima.

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

 

Stavljanjem izvan snage Plana biti će moguća realizacija planiranih sadržaja sukladno važećim zakonima, propisima i planovima više razine, odnosno šireg područja.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA

 

Za potrebe stavljanja izvan snage Plana nije potrebna izrada stručnih podloga nego će se koristiti sam Plan.

 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Stručna rješenja se ne pribavljaju, već se koristi Detaljni plan uređenja „Gospodarska zona Ernestinovo 1“ u Ernestinovu (“Službeni glasnik” Općine Erenestinovo broj 2/08) te nema potrebe za izradom dodatnih stručnih rješenja i podloga.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI/STAVLJANJU IZVAN SNAGE PLANA

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za stavljanje izvan snage Plana iz područja svog djelovanja, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana je sljedeći:

 

  1. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Europske Avenije 11

31000  OSIJEK

 

  1. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Trg Lava Mirskog 1/I

31000  OSIJEK

 

  1. HAKOM – HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10110 ZAGREB

 

  1. UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Vijenac Ivana Meštrovića 14e

31000  OSIJEK

 

  1. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Elektroslavonija Osijek

Služba za razvoj i investicije

Odjel za priključenje i razvoj mreža

Šetalište kardinala F. Šepera 1a

31000  OSIJEK

 

  1. HEP-Plin d.o.o.

Ulica Cara Hadrijana 7

31000  OSIJEK

 

  1. HRVATSKE VODE ZAGREB

VGO za Dunav i donju Drvau

Splavarska 2a

31000  OSIJEK

 

  1. VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

Sektor planiranja i razvoja vodoopskrbe i odvodnje

Poljski put 1

31000  OSIJEK

 

Rok za dostavu očitovanja, odnosno suglasnosti za stavljanje izvan snage Plana ili zahtjeva za preispitivanje Odluke o stavljanju izvan snage Plana je 8 dana od dana dostave ove Odluke. U slučaju da tijela i osobe navedene u stavku 1. ovoga članka ne dostave svoje zahtjeve u naprijed navedenom roku, smatrati će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

 

Nacrt prijedloga stavljanja izvan snage Plana izradit će se u rokovima koji će se utvrditi sa stručnim izrađivačem Plana.

 

IZVORI FINANCIRANJA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

 

Izvori financiranja za stavljanje izvan snage Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Ernestinovo  i ostalih izvora.

 

ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE PLANA

 

Ovom se Odlukom tijekom stavljanja izvan snage Plana ne utvrđuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo.

 

Sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju, ova Odluka dostavlja se:

– Zavodu za prostorni razvoj,

– nadležnim tijelima i osobama iz članka 8. ove Odluke zajedno sa pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

 

Općina Ernestinovo  će po objavi ove Odluke u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo, na web stranici Općine Ernestinovo  i kroz informacijski sustav Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavijestiti javnost o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Plana.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Općine Ernestinovo.

 

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage detaljnoga plana uređenja Gospodarska zona Ernestinovo 1 u Ernestinovu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Stavljanja izvan snage DPU Gospodarska zona Ernestinovo 1 u Ernestinovu

Objava javne rasprave

SIS DPU G.Z. Ernestinovo

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana (1)

Izvješće o Javnoj raspravi SIS DPU G.Z. Ernestinovo (1)

Odluka o stavljanju izvan snage detaljnoga plana uređenja Gospodarska zona Ernestinovo 1 u Ernestinovu