JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINE – KAMENA KOCKA

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) , članka 44. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine
Ernestinovo, broj 2/21 i 3/21) i Odluke općinske načelnice Općine Ernestinovo o prodaji pokretnine –
kamene kocke, KLASA: 940-01/22-06/2, URBROJ: 2158-19-02-22-1 od 12.srpnja 2022. općinska
načelnica Općine Ernestinovo objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINE – KAMENA KOCKA

1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje je kamena kocka, kojom su više od 50 godina bile popločane nerazvrstane ceste na
području naselja Laslovo, a koje su izvađene prilikom rekonstrukcije cesta. Prodaja će se provesti
putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.
2. PODACI O PREDMETU PRODAJE
Kamena kocka dimenzija 10x10x10 cm.
Stanje: rabljena, očišćena
Količina za prodaju: 300m²
Početna cijena: 150kn/m²
Početna (minimalna) cijena je utvrđena na temelju procjene vrijednosti izrađene od strane Darka
Ojvana, dipl. ing. građ., stalnog sudskog vještaka građevinske struke, koji je upisan u registar stalnih
sudskih vještaka pri Trgovačkom sudu u Osijeku, rješenjem broj Su-131/2020-2 od 8. srpnja 2020.
3. PREGLED PREDMETA PRODAJE
Predmet prodaje se može pregledati svaki radni dan od 8 do 14 sati, na adresi: Općina Ernestinovo,
Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu
na broj telefona 031/270-226.

4. KRITERIJ PRODAJE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom.
U slučaju da dva ili više ponuditelja u zatvorenim omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je
ujedno i najviši ponuđeni iznos, Povjerenstvo će proglasiti najpovoljnijom ponudu ponuditelja koji je
dao ponudu za kupnju veće količine predmeta prodaje. Ukoliko su obje ponude jednake po
ponuđenom iznosu i količini prednost će se dati onom ponuditelju čija je ponuda po datumu i satu
primitka ponude navedenom na prijemnom štambilju pristigla ranije.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno „ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore
kupca upućeno prodavatelju po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.
Prodaja se obavlja do iskorištenja maksimalnih količina prema utvrđenim kriterijima.
5. UVJETI NATJEČAJA
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od
500,00 kuna, u korist računa Općine Ernestinovo, IBAN HR14 2500 0091 8111 0000 0, model HR 24,
pozivom na broj 7706-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina – kamene kocke. Odabranom
ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na
natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od kupnje ili opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za
dostavu ponude, uplaćena jamčevina se ne vraća.
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći
ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
6. SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponude za kupnju pokretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i
fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području
Republike Hrvatske.
Pisana ponuda mora sadržavati:
ZA FIZIČKE OSOBE
1) ispunjen i potpisan obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt
telefon), brojem računa za slučaj povrata uplaćene jamčevine i iznosom ponuđene cijene
izražene u kunama,
2) preslika osobne iskaznice
3) dokaz o uplaćenoj jamčevini (potvrda i izvršenoj uplati)
4) vlastoručno potpisanu izjavu kojom se ponuditelj obvezuje, u slučaju ako njegova ponuda
bude prihvaćena da će sklopiti ugovor o kupoprodaji u vlastitom trošku, potvrđuje da u
cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od
dana otvaranja ponude (obrazac dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u
prostorijama Općine Ernestinovo)
5) potvrdu porezne uprave o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije
biti starija od 30 dana od dana objave Natječaja.
6) popunjena i potpisana izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac
dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u prostorijama Općine Ernestinovo).

ZA FIZIČKE OSOBE – OBRTNIKE TE PRAVNE OSOBE
1) ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude s osobnim podacima (naziv i sjedište ponuditelja,
ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje OIB, kontakt telefon), brojem računa za slučaj
povrata uplaćene jamčevine i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
2) preslik izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra,
3) dokaz o uplaćenoj jamčevini (potvrda i izvršenoj uplati)
4) vlastoručno potpisanu izjavu kojom se ponuditelj obvezuje, u slučaju ako njegova ponuda
bude prihvaćena da će sklopiti ugovor o kupoprodaji u vlastitom trošku, potvrđuje da u
cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od
dana otvaranja ponude (obrazac dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u
prostorijama Općine Ernestinovo)
5) potvrdu porezne uprave o nepostojanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, koja ne
smije biti starija od 30 dana od dana objave Natječaja.
6) popunjena i potpisana izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac
dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u prostorijama Općine Ernestinovo).
Obrazac ponude može se dobiti u Općini Ernestinovo ili preuzeti na internetskoj stranici Općine
Ernestinovo: www.ernestinovo.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
7. UVJETI KUPNJE
Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora.
Kupljenu pokretninu – kamene kocke kupcu se predaje u posjed tek po uplati kupoprodajne cijene u
cijelosti.
Kupac je obvezan po uplati kupoprodajne cijene u roku od 8 dana preuzeti predmet prodaje na adresi
Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.
8. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

OPĆINA ERNESTINOVO
VLADIMIRA NAZORA 64
31215 ERNESTINOVO

„Natječaj za prodaju pokretnine – kamena kocka“

– NE OTVARATI“

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave na adresu: Općina Ernestinovo,
Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo do 20.srpnja 2022. godine do 12:00 sati.
Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.
U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja.
Ponude u kojima je ponuđena cijena manja od početne cijene, kao i nepravovremene i / ili nepotpune
ponude, neće se razmatrati.
Nakon otvaranja svih pristiglih ponuda zaključuje se javni natječaj te imenovano Povjerenstvo za
provedbu predmetnog javnog natječaja obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda te o istom sastavlja

zapisnik koji zajedno s prijedlogom odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja općinskom
načelniku radi donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanja kupoprodajnog
ugovora odnosno radi donošenja odluke o poništenju javnog natječaja u slučaju kada na javni natječaj
ne pristigne niti jedna ponuda ili ako nije moguće odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.
Ponuditelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pisanim putem.
9. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Općinska načelnica s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 15
dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili
po pozivu općinske načelnice, smatra se da je odustao od kupnje pokretnine, u kojem slučaju gubi
pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Troškove ovjere ugovora, te sve ostale troškove vezane sklapanje ugovora kao i sve poreze i troškove
vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim predmetom snosi kupac.
10. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Općina Ernestinovo zadržava pravo ne odabrati niti jednu od dostavljenih ponuda ukoliko ocijeni da
iste nisu od interesa za Općinu Ernestinovo, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem
ponuditelju. Općina Ernestinovo zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije i podataka iz
ponude ponuditelja.
11. DODATNE INFORMACIJE
Cjeloviti tekst javnog natječaja objavit će se na web stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr
i na oglasnoj ploči Općine Ernestinovo. Kontakt podaci za sve dodatne informacije: 031/270-226,
tajnica@ernestinovo.hr.

Odluka o prodaji pokretnine

Javni-natjecaj

Obrazac-za-ponudu

Izjava-ponuditelja o korištenju osobnih podataka

Izjava-ponuditelja o prihvaćanju uvjeta natječaja