JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Ernestinovo – DANI LASLOVA 2021.

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/12) i članka 8. Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2021. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga i organizacija civilnog društva općinska načelnica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata udruga građana

od interesa za Općinu Ernestinovo za 2021. godinu

Javni natječaj je otvoren od 14. lipnja 2021. do 23. lipnja 2021. do 12:00 sati

DANI LASLOVA

I.

Raspisuje se natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana i organizacija civilnog društva od interesa za Općinu Ernestinovo, koji će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Ernestinovo za 2021. godinu.

II.

Sredstva su raspoređena kako slijedi:

Naziv aktivnosti iz Proračuna Ukupna vrijednost programskog područja (kn) Okvirni broj planiranih ugovora Raspon sredstava za pojedini program
 
Program 1006 – Aktivnost A100004 DANI LASLOVA
381 Tekuće donacije 17.000,00 5 3.000,00 – 10.000,00
 

 

III.

Rok za podnošenje prijava traje od 14. lipnja 2021. do 23. lipnja 2021. do 12:00 sati

Prijave na natječaj zainteresirane udruge moraju dostaviti u Općinu Ernestinovo najkasnije do 23. lipnja 2021. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Prijave poslane poštom također moraju biti dostavljene u Općinu Ernestinovo najkasnije do 23. lipnja 2021. do 12:00 sati.

IV.

Udruge građana koje se prijavljuju na natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • da su upisane u registar udruga koji se vodi kod Ministarstva uprave
 • da su upisane u registar neprofitnih organizacija koji se vodi kod Ministarstva financija
 • da su uskladile statut s odredbama Zakona o udrugama
 • da udruga ima sjedište na području Općine Ernestinovo ili da provodi programe i aktivnosti na području Općine Ernestinovo odnosno od posebnog značaja za Općinu Ernestinovo
 • udruga ne smije na natječaj prijaviti više od jednog (1) programa ili projekta
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi prekršajni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova djelatnosti udruge
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 228.), teška krađa (članak 229.), razbojništvo (članak 230.), razbojnička krađa (članak 231.), pronevjera (članak 233.), prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), utaja poreza ili carine (članak 256.), zlouporaba povjerenja (članak 240.) pranje novca (članak 265.), krivotvorenje novca (članak 274.), krivotvorenje isprave (članak 278.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 125/2011 i 144/2012), odnosno krađa (članak 216.), teška krađa (članak 217.), razbojništvo (članak 218.), razbojnička krađa (članak 219.), prijevara (članak 224.), zlouporaba povjerenja (članak 227.), krivotvorenje novca (članak 274.), pranje novca (članak 279.), utaja poreza i drugih davanja (članak 286.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), krivotvorenje isprave (članak 311.), krivotvorenje službene isprave (članak 312.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), pronevjera (članak 345.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008 i 57/2011), osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom zakonu,
 • da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog, županijskog ili proračuna neke druge jedinice lokalne samouprave
 • udruga mora voditi transparentno poslovanje, što podrazumijeva i uredno dostavljanje financijskih izvješća Općini Ernestinovo te po potrebi omogućavanje provjere na terenu namjenskog utroška sredstava od strane Općine Ernestinovo
 • udruga mora voditi aktivno i zakonito poslovanje, u skladu sa Zakonom o udrugama te statutom udruge, što podrazumijeva održavanje redovnih i izvanrednih skupština udruge, sukladno statutu udruge

 

Korisnik se obvezuje javno isticati/objavljivati činjenicu da je Projekt/Program financiran/sufinanciran sredstvima Općine Ernestinovo.

V.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • javne potpore u sportu
 • potpore u lovstvu
 • javne potpore u kulturi
 • potpore udrugama branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji
 • potpore udrugama umirovljenika
 • potpore udrugama žena
 • potpore udrugama mladih
 • potpore ostalim udrugama civilnog društva

 

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje pridonose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva natječaja, a koje nisu navedene u prethodnom stavku ovog natječaja, također uzeti u obzir za moguće financiranje.

Bez obzira na konačnu ocjenu prijavljenih programa i aktivnosti, Općina Ernestinovo pridržava pravo odobriti sredstva u visini planiranih proračunskih sredstava ili razmjerno umanjiti sredstva svim korisnicima.

Udrugama koje se prijave na natječaj, a nisu Općini Ernestinovo dostavile uredno financijsko izvješće o  utrošku sredstava za prethodnu godinu neće se odobriti sredstva i njihova će prijava biti odbijena.

Troškovi reprezentacije, prehrane i pića nisu prihvatljivi za financiranje iz općinskog proračuna.

Iznimno, troškovi prehrane i pića mogu biti prihvatljivi, ako se radi o manifestaciji.

VI.

Sastavni dio ovog javnog natječaja su Upute za prijavitelje te ostali popratni obrasci objavljeni uz tekst ovog javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Ernestinovo. Prijave se podnose isključivo na navedenim obrascima.

VII.

Popunjeni OBRAZAC 1Prijavnica s prilozima dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu:

Općina Ernestinovo

Vladimira Nazora 64

31215 Ernestinovo

s naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UDRUGE – DANI LASLOVA“

Kod osobne dostave, prijavitelju se izdaje potvrda o zaprimljenoj prijavi na natječaj.

Bez obzira na način dostave, krajnji rok za dostavu prijava u Općinu Ernestinovo je 23. lipnja 2021. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Dan predaje pošti ne smatra se predajom u roku, ako prijava stigne nakon krajnjeg, gore navedenog roka za dostavu prijave.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

VIII.

Sve udruge koje se prijave na javni natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa i projekata koji će se financirati sredstvima iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2021., a rezultati natječaja također će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr

KLASA: 230-01/21-02/2

URBROJ: 2158/04-02-21-1

Ernestinovo, 11. lipnja 2021.

Općinska načelnica

Marijana Junušić, univ. spec. oec. v.r.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

3 JAVNI NATJEČAJ – DANI LASLOVA 2021.

4 Upute za prijavitelje _ DANI LASLOVA 2021.

OBRAZAC 1 – Prijavnica za sufinanciranje programa – DANI LASLOVA 2021.

OBRAZAC 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa DANI LASLOVA 2021.

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa ili projekata DANI LASLOVA 2021.

OBRAZAC 5 – opisno izvješće provedbe programa ili projekta DANI LASLOVA 2021.

OBRAZAC 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta DANI LASLOVA 2021.