JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA ORGANIZACIJU UGOSTITELJSKIH USLUGA I ZABAVNOG PROGRAMA U SKLOPU KIPARSKE KOLONIJE ERNESTINOVO

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te članka 44. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo br.  2/21 i 3/21 ), općinska načelnica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA ORGANIZACIJU UGOSTITELJSKIH USLUGA I ZABAVNOG PROGRAMA U SKLOPU

KIPARSKE KOLONIJE ERNESTINOVO

2022.GODINE

 

I.

Raspisuje se natječaj za davanje na korištenje javne općinske površine za djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za vrijeme održavanja 49. Kiparske kolonije Ernestinovo.

Lokacija: Park skulptura u Ernestinovu, pored pozornice

Površina: 600 m2

Vrijeme trajanja zakupa: od 31.srpnja 2022.godine do 7.kolovoza 2022.godine

 

Jamčevina: 500,00 kn

Početna cijena: 1.000,00 kn

Plaćanje: 500,00 kn plaćanje unaprijed, ostatak do 15.kolovoza 2022.godine

Zakupac je oslobođen plaćanja poreza na korištenje javne površine, sukladno članku 17. Odluke o lokalnim porezima Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 2/17).

II.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Za sudjelovanje u natječaju svaki natjecatelj mora uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja služi kao jamstvo za ozbiljnost ponude i za uredno izvršenje ugovora u skladu s obvezama iz natječaja. Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Ernestinovo IBAN HR14 2500 0091 8111 0000 0, model: 68, poziv na broj: 7757-OIB natjecatelja, s naznakom „Jamčevina za natječaj – šator“. Ponuda natjecatelja koji ne uplati jamčevinu bit će odbačena te se neće razmatrati.

Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća nakon završetka natječaja, dok se natjecatelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina uračunava u cijenu zakupa, pod uvjetom da uredno izvrši sve svoje obveze. U protivnom, Općina Ernestinovo pridržava pravo zadržati jamčevinu zbog neurednog izvršavanja ugovora, uz dodatnu naplatu punog iznosa zakupnine.

Općina Ernestinovo daje u najam javnu površinu od 600 m2 s montiranim šatorom svrhu organizacije ugostiteljskih usluga i zabavnog programa. Zakupac organizira ugostiteljske usluge u svoje ime i za svoj račun, kroz cijelo vrijeme trajanja Kiparske kolonije Ernestinovo.

 

Općina Ernestinovo će o svome trošku  osigurati šator i natkriti pozornicu,  koji moraju ispunjavati sve sigurnosne uvjete za boravak osoba po važećim propisima. Šator mora biti opremljen klupama i stolovima za pružanje ugostiteljskih usluga i točionicima.

Šator ovisno o mogućnostima zakupca može sadržavati i opremu za pripremu hrane. Takvu opremu nabavlja zakupac o svom trošku.

Općina Ernestinovo organizirat će zabavni program 49. Kiparske kolonije kako slijedi:

 • 31.07.2022.  Otvorenje 49. Kiparske Kolonije, nastup klape Cambi
 • 01.08. 2022.  klapa Allegre
 • 02.08.2022.   nastup kudova
 • 03.08.2022.   dječji dan , kino na otvorenom
 • 04.08.2022.    Maja Šuput
 • 05.08.2022.  Tamburaški sastav Salaš
 • 06.08.2022.   Silver band

 

Zakupac je dužan organizirati izdavanje računa iz fiskalizirane blagajne za ugostiteljske usluge koje pruža tijekom manifestacije.

Zakupac je dužan osigurati zabavni program u šatoru sa glazbom uživo, besplatno za sve posjetitelje, za najmanje dva dana tijekom trajanja manifestacije. Program započinje nakon završetka službenog programa u organizaciji Općine Ernestinovo (oko 23:00 sata) i traje najdulje do 5:00 sati (ujutro) idućeg dana. Opis zabavnog programa i popis izvođača obavezno se navodi u ponudi.

Zakupac je dužan o svom trošku organizirati ugostiteljstvo dimenzionirano za potrebe šatora, odnosno pokretne ugostiteljske radnje uključivo služenje pića. Sva zarada od prodanog pića ide zakupcu. Zakupcu ide i zarada od poslužene hrane, ako u ponudi ima hranu.

Zakupac je dužan podmiriti naknadu ZAMP-u za program koji će se održavati u njegovoj organizaciji.

Zakupac je dužan zakupljenu javnu površinu vratiti u prvotno stanje, te sanirati eventualnu štetu. Zakupac je dužan svakodnevno pokupiti otpad i pobrinuti se za odvoz istog, najkasnije idućeg dana do 10:00 sati ujutro. Neuredno izvršavanje ove obveze također predstavlja razlog za gubitak uplaćene jamčevine, koja mu se u tom slučaju neće uračunati u iznos uplaćene zakupnine.

Zakupljena javna površina ne može se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Zakupljena javna površina smije se koristiti samo za obavljanje registrirane djelatnosti organizacije ugostiteljskih usluga i zabavnih sadržaja na zakupljenoj površini.

III.

 1. Pisane ponude sa svim prilozima, predaju se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: OPĆINA ERNESTINOVO, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo, u zatvorenim omotnicama s naznakom “NE OTVARAJ — NATJEČAJ ZA JAVNU POVRŠINU – ŠATOR“. Ponude moraju prispjeti u Općinu Ernestinovo zaključno sa 8.lipnja 2022.godine  do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. U slučaju predaje ponude poštom, ista mora stići u Općinu Ernestinovo do navedenog vremena.
 2. Ponuda se podnosi na propisanom obrascu, dostupnom na službenoj internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr

Ponuda obavezno sadrži podatke o natjecatelju (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB te telefon za kontakt).

Uz ponudu se prilaže:

 1. dokaz o uplati jamčevine u iznosu 500,00 kn – obavezno
 2. opis ponude i događanja s imenima izvođača koje planira angažirati – obavezno
 3. rješenje o upisu u sudski registar – samo za pravne osobe
 4. dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti – samo za fizičke osobe/obrte

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti ponudu s najvišom ponuđenom cijenom zakupnine, uz uvjet da postoji interes organizatora Općine Ernestinovo za ponuđenim sadržajima.

Korisnik javne površine dužan je istu osloboditi od stvari i osoba najkasnije 2 dana nakon isteka roka za koji je predmetnu javnu površinu dobio na korištenje. Zabranjeno je koristiti površinu veću od 600 m2.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu.

Općina Ernestinovo zaključuje s korisnikom javne površine Ugovor o korištenju javne površine.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

IV.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr

Prigovori se podnose Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni isključivo putem navedene internetske stranice Općine Ernestinovo, uz obavijest o objavi rezultata natječaja poslanoj na e-mail adresu ponuditelja.

Rezultati natječaja bit će poznati najkasnije do 15.lipnja  2022.godine.

Općina Ernestinovo pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu te pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenja pojedine točke natječaja bez ikakve odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obaveze pojašnjenja svoje odluke, uz obvezni povrat jamčevine.

Informacije o uvjetima natječaja mogu se dobiti na broj: 099-253-4077, gđa Marijana Junušić.

1-Natjecaj-za-sator-Kolonija-2022

Obrazac-ponude-za-šator-2022