IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA OPĆINE ERNESTINOVO

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo (”Službeni glasnik” Općine Ernestinovo, broj 11/23), Načelnica Općine Ernestinovo,

 

 

                                      OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana

uređenja Općine Ernestinovo

 

1.Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo trajat će od 27.10.2023. do 3.11.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo u prostorijama Općine Ernestinovo svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati te je omogućen uvid na mrežnim stranicama Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio te Sažetak za javnost.

 

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati dana 31.10. 2023. godine u 10:00 sati u Vijećnici Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo.

 

  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 3.11.2023. godine na adresu Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31 215 Ernestinovo.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Objava javne rasprave IV. IZMJENE I DOPUNE

0_p_PREGLEDNA KARTA ID

1_p_KORI�TENJE I NAMJENA POVR�INA

3B_p_PODRU�JA PRIMJENE POSEBNIH MJERA URE�ENJA I ZA�TITE

4B_p_Gra�evinsko podru�je naselja ERNESTINOVO

4C_p_Gra�evinsko podru�je naselja LASLOVO

IV ID PPUO ERNESTINOVO – P tekst