Započeo projekt Osnažene Ernestine III

Na dan 14.9.2022 godine potpisan je novi ugovor iz poziva “Zaželi”- Osnažene Ernestine III. Nositelj projekta je Općina Ernestinovo. Nastavljamo sa provedbom ovog iznimno potrebnog projekta i zaista se radujemo njegovom početku. Tijekom listopada krećemo s natječajem za zapošljavanje žena iz ciljne skupine. Detalji i uvjeti natječaja biti će pravovremeno objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na našim stranicama te ćemo prema navedenim uvjetima natječaja zaprimati prijave u zatvorenim kovertama.

Osobe prihvatljive za rad u sklopu projekta Osnažene Ernestine III.: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, Općina Ernestinovo kao nositelj je  dužna dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici: 

o Žene od 50 godina i više dokaz- osobna iskaznica

o Osobe s invaliditetom dokaz- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

o Žrtve trgovanja ljudima dokaz- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

o Žrtve obiteljskog nasilja dokaz- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

o Azilantice dokaz- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

o Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

o Liječene ovisnice dokaz- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

o Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci dokaz- potvrda o otpuštanju

o Pripadnice romske nacionalne manjine dokaz- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

o Beskućnice dokaz- rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

o Pripadnice ostalih ranjivih skupina dokaz- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Nakon toga slijedi odabir kandidatkinja, kratko upoznavanje s obvezama pri radu i potpisivanje Ugovora o radu. Korisnike obilazimo od 1.11.2022. Cilj je poboljšati kvalitetu života starijim i nemoćnim osobama kroz zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

 

Korisnici projekta mogu biti: osobe koje su napunile 65 godina na 1.11.2022 i starije. Iznimno osobe mlađe od 65 godina- osobe s invaliditetom koje to mogu dokazati rješenjem ili mišljenjem relevantnog tijela ili osobe koje imaju Potvrdu Centra za socijalnu skrb da spadaju u skupinu nemoćnih osoba.

Dokazna dokumentacija:

  • Potrebno je dostaviti osobnu iskaznicu (za osobe mlađe od 65 godina rješenje o invalidnosti ili potvrdu Centra za socijalnu skrb da spadaju u skupinu nemoćnih osoba)

Sve detalje možete dobiti u Općini Ernestinovo, na e-mail: projekti@ernestinovo.hr ili na broj telefona 270-225.

Vrijednost projekta je 986.023,75 kn

Trajanje projekta: 14.9.2022-14.5.2023

Žene zaposlene u sklopu projekta obilaze korisnike u trajanju od 6 mjeseci od 1.11.2022- 30.4.2023

Svakom kućanstvu dostavlja se mjesečni paket higijenskih potrepština u vrijednosti do 50,00 kn

 

projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Detalji o projektu: Projekt je  u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Link:

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr/