U sklopu projekta nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada papir i plastika

U sklopu projekta Nabavka  spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Općina Ernestinovo nabavila je  i 23  spremnika za reciklabilni otpad, odnosno za odlaganje papira i plastike.

Spremnike-kontejnere za papir i plastiku smo distribuirali na 10-ak lokacija korisnicima javne usluge i na javne površine, a sve sa svrhom smanjenja količina otpada i kako bismo pridonijeli zaštiti okoliša.

Pomozite nam i Vi u recikliranju svakodnevnim odvajanjem otpada koji se može ponovno uporabiti i promišljanjem o okolišu koji nas okružuje i pruža nam toliko predivnih pejzaža za nebrojeno mnogo predivnih avantura.