III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Načelnica Općine Ernestinovo Marijana Junušić donijela je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo (KLASA:351-03/20-02/1, UR.BROJ:2158/04-02-20-01, od 18.08.2020.god.), prema kojoj je Općina Ernestinovo provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo.

Kako je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene dao mišljenje, KLASA: 351-03/20-05/19, URBROJ: 2158/1-01-16/47-20-8 od 14. listopada 2020., da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Ernestinovo proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Općinska načelnica je 16. listopada 2020.,  donijela Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo.

Odluka da ne treba strateška procjena načelnica 2020