Prodaja 6/7 dijela nekretnine u Omišlju

Temeljem Odluka Općinskih vijeća OPĆINE ANTUNOVAC, OPĆINE ČEPIN, OPĆINE ERDUT, OPĆINE ERNESTINOVO, OPĆINE SEMELJCI, I OPĆINE VUKA, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju 6/7 dijela nekretnine upisane u z.k. ul. 4965 k.o.Omišalj, k.č. br. 897/G, kuća, objekti, dvorište, šuma i park ukupne površine 5872 m2

 Predmet Javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu potpisnica sporazuma i to:

  • 6/7 dijela nekretnine k.č.br. 897/G, kuća, objekti, dvorište, šuma i park, z.k.ul. 4965 u k.o. Omišalj, ukupne površine 5.827 m2.

Nekretnina iz stavka, u katastarskom operatu označena je kao k.č. br. 897, a upisana je u posjedovni list broj 1084 sa adresom Va Strani, opisana kao zgrada, šuma i dvorište, ukupne površine 5872 m2.
Početna cijena iznosi 8.391.600,00 kn. Ponuda ne može biti niža od početne cijene.
Javni natječaj traje 30 (trideset) dana od dana objave.
Zadnji dan predaje ponuda je 05. srpanj 2016. godine.
Pored objave u javnim glasilima natječaj se objavljuje i na oglasnim pločama i web stranicama Općina potpisnica Sporazuma.
Sve informacije o ovom natječaju, mogu se dobiti radnim danom od 8,00 sati do 15,00 sati na telefon 031/278-022, 099/214-55-91, na adresi sjedišta Općine Antunovac, B. Radića 4, Antunovac ili na mail: procelnik@opcina-antunovac.hr.
Otvaranje prispjelih ponuda je javno u prostoru Općinske vijećnice, B. Radića 4,  Antunovac 07. srpnja 2016. godine u 12,00 sati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

PRILOZI

Javni natjecaj prodaja nekretnine Omišalj

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.