Natječaj za postavljanje šatora 2014

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01 i 79/06), te članka 41. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo broj 1/13 i 4/13), općinski načelnik raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNOG ŠATORA ZA ORGANIZACIJU UGOSTITELJSKIH USLUGA I ZABAVNOG PROGRAMA U SKLOPU

KIPARSKE KOLONIJE ERNESTINOVO I DANA OPĆINE ERNESTINOVO

I.

Raspisuje se natječaj za davanje na korištenje javne općinske površine u svrhu postavljanja montažnog šatora za djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za vrijeme održavanja Kiparske kolonije Ernestinovo.

Lokacija: Park skulptura u Ernestinovu, pored pozornice

Površina: minimalno 100,00 m2 .

Vrijeme trajanja zakupa: od 2. kolovoza do 10. kolovoza 2014.

Jamčevina: 500,00 kn

Početna cijena: 5.000,00 kn, plaćanje unaprijed, po zaključenju ugovora.

 

II.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

Za sudjelovanje u natječaju svaki natjecatelj mora uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja služi kao garancija za ozbiljnost ponude u skladu s obvezama iz natječaja. Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Ernestinovo IBAN HR14 2500 0091 8111 0000 0, model: 68, poziv na broj: 7757-OIB natjecatelja, s naznakom „Jamčevina za natječaj – šator“.

Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća nakon završetka natječaja, dok se natjecatelju čija ponuda bude prihvaćena iznos jamčevine uračunava u cijenu zakupa javne površine.

Zakupnik je dužan osigurati šator površine 100 m2 u svrhu organizacije ugostiteljskih usluga i zabavnog programa u svoje ime i za svoj račun, kroz cijelo vrijeme trajanja Kiparske kolonije Ernestinovo.

Šator i dodatna oprema moraju ispunjavati sve sigurnosne uvjete za boravak osoba po važećim propisima. Zakupnik je dužan osigurati klupe i stolove za pružanje ugostiteljskih usluga, točionik i opremu za pripremu hrane.

Zakupnik je dužan osigurati zabavni program u šatoru sa glazbom uživo za najmanje pet dana ( 2., 3., 4., 8. i 9. kolovoza) u trajanju od 0:00 sati (ponoći) do 5:00 sati (ujutro).

Zakupnik je dužan o svom trošku organizirati ugostiteljstvo dimenzionirano za potrebe šatora, uključivo služenje hrane (u ponudi navesti koja) te pića (zakupnik je dužan osigurati točionik). Sva zarada od hrane i pića ide zakupniku.

Zakupnik je dužan podmiriti naknadu ZAMP-u za program koji će se održavati u šatoru te održavati čistoću – sanitarni čvor u sklopu obližnje galerije „Petar Smajić“.

Zakupnik je dužan čuvati zakupljenu javnu površinu i vratiti je u prvotno stanje, te sanirati eventualnu štetu.

Zakupljene javne površine ne mogu se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Zakupljena javna površina smije se koristiti samo za obavljanje registrirane djelatnosti organizacije ugostiteljskih usluga i zabavnih sadržaja na zakupljenoj površini.

III.

  1. Pisane ponude sa svim prilozima, predaju se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: OPĆINA ERNESTINOVO, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo, u zatvorenim omotnicama s naznakom “NE OTVARAJ — NATJEČAJ ZA JAVNU POVRŠINU – ŠATOR“. Ponude moraju prispjeti u Općinu Ernestinovo zaključno sa 10. srpnja 2014. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. U slučaju predaje ponude poštom, ista mora stići u Općinu Ernestinovo do navedenog vremena.
  2. Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju obavezno mora sadržavati:
  3. a) osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB), te opširan opis ponude i događanja s imenima izvođača za period naveden u natječaju kojeg ponuditelj želi pružati,
  4. b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice) – nije primjenjivo za pravne osobe,
  5. c) rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu čiji ponuditelj udovoljava sljedećim kriterijima:

  1. a) interes organizatora Općine Ernestinovo za ponuđenim sadržajima,
  2. b) ponuđeni iznos zakupnine.

Najveći ponuđeni iznos zakupnine nije uvjet za dodjeljivanje javne površine, nego kvaliteta ponuđenih sadržaja i programa, te izvođači.

Korisnik javne površine dužan je istu osloboditi od stvari i osoba najkasnije 2 dana nakon isteka roka za koji je predmetnu javnu površinu dobio na korištenje. Zabranjeno je koristiti veću površinu od predviđene.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu.

Općina Ernestinovo zaključuje s korisnikom javne površine Ugovor o korištenju javne površine.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

IV.

Natječaj se objavljuje  na internetskoj stranici Općine Ernestinovo www.opcina-ernestinovo.com

i portalu www.sib.hr

Prigovori i žalbe podnose se Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Ernestinovo, www.opcina-ernestinovo.com

Rezultati natječaja bit će poznati najkasnije do 16. srpnja 2014. godine u 15,00 sati. Natjecatelji će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Općina Ernestinovo pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu te pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenja pojedine točke natječaja bez ikakve odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obaveze pojašnjenja svoje odluke, uz obvezni povrat jamčevine.

Informacije o uvjetima natječaja mogu se dobiti na broj: 095-544-3533, gosp. Dino Tijardović.

 

Općina Ernestinovo

Odluka o odabiru ponude za postavljanje montaznog satora – Kiparska kolonija

Natjecaj za sator 2014

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.