JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINE – KAMENA KOCKA ZA FIZIČKE OSOBE – OBRTNIKE TE PRAVNE OSOBE

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU POKRETNINE – KAMENA KOCKA

 

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su kamene kocke, kojom su više od 50 godina bile popločane nerazvrstane ceste na području naselja Laslovo, a koje su izvađene prilikom rekonstrukcije cesta. Prodaja će se provesti putem javnog natječaja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

 1. PODACI O PREDMETU PRODAJE

Kamena kocka dimenzija 10x10x10 cm.

Stanje: rabljena, očišćena

Količina za prodaju: minimalno 10m²

Cijena: 20 eura/m²

 1. PREGLED PREDMETA PRODAJE

Predmet prodaje se može pregledati svaki radni dan od 8 do 14 sati, na adresi: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na broj telefona 031/270-226.

 

 

 

 1. KRITERIJ PRODAJE

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno „ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućeno prodavatelju po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

Prodaja se obavlja do iskorištenja maksimalnih količina prema utvrđenim kriterijima.

Sve prijave koje pristignu u propisanome roku , a koje zadovoljavaju uvjete natječaja , ulaze u izbor za sklapanje Ugovora o kupoprodaji.

Sa svakim ponuditeljem koji zadovoljava uvjete natječaja , moguće je sklopiti kupoprodajni Ugovor.

 1. UVJETI NATJEČAJA

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, uz prethodnu uplatu jamstva za ponudu u iznosu od 50, 00 eura u korist računa Općine Ernestinovo, IBAN: HR14 2500 0091 8111 0000 0, model HR 24, pozivom na broj 7706-OIB ponuditelja, opis plaćanja: jamčevina – kamene kocke. Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od kupnje ili opozove ili izmijeni ponudu poslije roka za dostavu ponude, uplaćena jamčevina se ne vraća.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju pokretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

ZA FIZIČKE OSOBE

 • ispunjen i potpisan obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), brojem računa za slučaj povrata uplaćene jamčevine i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima,
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (potvrda o izvršenoj uplati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kojom se ponuditelj obvezuje, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena da će sklopiti Ugovor o kupoprodaji u vlastitom trošku, potvrđuje da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponude (obrazac dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u prostorijama Općine Ernestinovo)
 • popunjena i potpisana izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u prostorijama Općine Ernestinovo).

 

ZA FIZIČKE OSOBE – OBRTNIKE TE PRAVNE OSOBE

 • ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude s osobnim podacima (naziv i sjedište ponuditelja, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje OIB, kontakt telefon), brojem računa za slučaj povrata uplaćene jamčevine i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima,
 • preslik izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (potvrda o izvršenoj uplati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kojom se ponuditelj obvezuje, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena da će sklopiti ugovor o kupoprodaji u vlastitom trošku, potvrđuje da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponude (obrazac dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u prostorijama Općine Ernestinovo
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznoga duga nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Natječaja
 • popunjena i potpisana izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac dostupan na web stranici Općine Ernestinovo te u prostorijama Općine Ernestinovo).

Obrazac ponude može se dobiti u Općini Ernestinovo ili preuzeti na internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

 1. UVJETI KUPNJE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kupljenu pokretninu – kamene kocke kupcu se predaje u posjed tek po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

Kupac je obvezan po uplati kupoprodajne cijene u roku od 8 dana preuzeti predmet prodaje na adresi Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

 1. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

OPĆINA ERNESTINOVO

VLADIMIRA NAZORA 64

31215 ERNESTINOVO

„Natječaj za prodaju pokretnine – kamena kocka“

– NE OTVARATI“

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave na adresu: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo do 17.veljače 2023.godine do 14:00 sati.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponude se otvaraju redoslijedom zaprimanja.

Nepravovremene i/ili nepotpune ponude , neće se razmatrati.

Nakon otvaranja svih pristiglih ponuda zaključuje se javni natječaj te imenovano Povjerenstvo za provedbu predmetnog javnog natječaja obavlja pregled i ocjenu pristiglih ponuda te o istom sastavlja zapisnik koji zajedno s prijedlogom Odluke  o odabiru  ponuditelja dostavlja Općinskoj načelnici radi donošenja Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora odnosno radi donošenja Odluke o poništenju javnog natječaja u slučaju kada na javni natječaj ne pristigne niti jedna ponuda ili ako nije moguće odabrati  ponuditelja.

Ponuditelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pisanim putem.

 

 

 1. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Općinska načelnica s izabranima ponuditeljima  sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Ukoliko  ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Općinske načelnice, smatra se da je odustao od kupnje pokretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, te sve ostale troškove vezane sklapanje ugovora kao i sve poreze i troškove vezane za prijenos prava vlasništva nad kupljenim predmetom snosi kupac.

 1. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Općina Ernestinovo zadržava pravo ne odabrati niti jednu od dostavljenih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Općinu Ernestinovo, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju. Općina Ernestinovo zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije i podataka iz ponude ponuditelja.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Cjeloviti tekst javnog natječaja objavit će se na web stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr i na oglasnoj ploči Općine Ernestinovo. Kontakt podaci za sve dodatne informacije: 031/270-226, tajnica@ernestinovo.hr.

Uvod

Odluka o prodaji pokretnine

Javni-natjecaj

Izjava-ponuditelja o korištenju osobnih podataka

Izjava-ponuditelja o prihvaćanju uvjeta natječaja

Obrazac-za-ponudu