JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

 1. Knjigovodstveni referent – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati službenika/icu moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomskog smjera, upravnog smjera ili gimnazije, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu

Prijavi na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis – obvezno
 • kopiju svjedodžbe o stručnoj spremi– obvezno
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice) – obvezno priložiti jedno ili drugo
 • izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ili elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a– obvezno (ne  starije od 3 mjeseca)
 • izvornik ili preslik uvjerenja Općinskog suda u Osijeku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – obvezno (ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 3/18) – obvezno

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku prijma. Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 68/11, 3/18, 112/19, dalje: Zakon). Na javni natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe obaju spolova.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na javni natječaj u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj u kojoj se dužan pozvati na pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Postupak prijma putem javni natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na natječaj, s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat javlja te s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu  Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo s naznakom: » NE OTVARAJ – Prijava na javni natječaj “.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javni natječaja u zakonskom roku od 60 dana.

 

Općina Ernestinovo zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog objašnjenja. Odluka se dostavlja svim kandidatima.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr.

 

Na javni natječajnoj ploči i web-stanici Općine Ernestinovo https://www.ernestinovo.hr/ objaviti će se 5 dana ranije:

 

 • vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na određenim poslovima
 • opis poslova te podaci o plaći,
 • način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata,
 • lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i koji će biti pozvani na pisano testiranje

Javni natječaj za radno mjesto knjigovodstveni referent

PODACI VEZANI UZ JAVNI NATJEČAJ

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8332933.html

POZIV NA TESTIRANJE:

LISTA KANDIDATA I POZIV NA TESTIRANJE ZA KNJIGOVODSTVENOG REFERENTA