Za pristup besplatnom internetu, postavljeni WI-FI hot spotovi u Laslovu.

Postavljanjem WI-FI hot spotova u Laslovu omogućili smo mještanima i posjetiteljima koji se nađu u krugu dometa mreže besplatno korištenje Wi-Fi interneta.

U sklopu projekta, na javna mjesta značajnijeg okupljanja mještana postavili smo WI-FI hot spot i opremu za pristup na besplatni internet. Pristupne točke za besplatni internet pokrivaju prostor NK “Laslovo 91” i dječjeg igrališta na njemu, prostor dječjeg parka u Parku hrvatskih branitelja i novouređenog parka uz crkvu.
Pozivamo Vas da se prijavite se na WiFi4EU mrežu Laslovo i koristite pogodnosti besplatnog interneta, uz molbu da ne uništavate opremu za Wifi, budući da u sklopu projekta nismo instalirali 5G opremu.
U izgradnja Wi-fi pristupnih točaka investirano je 43.000,00 kn iz općinskog proračuna.