Oglas za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo objavljuje

OGLAS za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo

Viši savjetnik za projekte EU – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

Viši savjetnik za projekte EU prima se u službu za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Osnaživanje kroz edukaciju teško zapošljivih žena Općine Ernestinovo – OSNAŽENE ERNESTINE“, koji će se financirati iz programa „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj: UP.02.1.1.05

Izabrani kandidat rasporedit će se na radno mjesto po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Planirano trajanje provedbe projekata je najviše 30 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se kandidat prima u službu za vrijeme trajanja projekta.

Projekt će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014. – 2020.

Uvjeti natječaja

Opći uvjeti za prijam u službu:

 •  punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili pravnog smjera,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • iskustvo na provedbi projekata financiranih iz EU fondova

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis (vlastoručno potpisan) – obvezno
 • popis projekata financiranih iz fondova EU u kojima je kandidat sudjelovao, uz navođenje broja projekta i kratkih podataka o projektu te svoje uloge u projektu – obvezno
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome) – obvezno
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice) – obvezno priložiti jedno ili drugo
 • izvornik ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – obvezno
 • izvornik ili preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci) – obvezno
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 3/18) – obvezno
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu – dodatno

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovome oglasu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 68/11, 3/18).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ostvaruje to pravo u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pripadnici mađarske i srpske nacionalne manjine ostvaruju prednost kod prijma u službu u odnosu na kandidate ostalih nacionalnosti, ako zadovoljavaju propisane stručne uvjete i ako su u svim ostalim uvjetima jednaki te ako su ostvarili jednaki broj bodova na testiranju za prijam u službu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dostavlja izabrani kandidat tek nakon što primi obavijest o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo i na oglasnoj ploči Općine Ernestinovo najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, na adresu: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo s naznakom: „NE OTVARAJ – Prijava na oglas – viši savjetnik“

Prijave se podnose zaključno s 20. lipnja 2018.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za predaju prijava na oglas.

Općina Ernestinovo zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr

 

Rezultati natječaja i prijam u službu

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo dostavlja pročelnici rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za radno mjesto.

Kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskoj načelnici u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

 

Pročelnica
Marina Krajnović, mag. iur.

PRILOZI

Lista kandidata i poziv za pisanu provjeru znanja

Obavijest o vremenu i načinu prethodne provjere znanja

Opis poslova i podaci o plaći – viši savjetnik za projekte EU (Zaželi)

Obrazac Izjave

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.