Odluka o neodržavanju izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo

Na osnovi članaka 21. i 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19, dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ernestinovo na sjednici održanoj 16. travnja 2019. donijelo je

ODLUKU
O NEODRŽAVANJU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA
SRPSKE NACIONALNE MANJINE
U OPĆINI ERNESTINOVO

(objavljeno 16. travnja 2019. u 9:08 sati)

Utvrđuje se da se izbori članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo raspisani za 5. svibnja 2019. neće održati jer Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ernestinovo, u zakonom propisanom roku, nije zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata na navedenim izborima.

Obrazloženje

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 32/19) raspisani su izbori članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo za 5. svibnja 2019. Navedena Odluka Vlade Republike Hrvatske stupila je na snagu 3. travnja 2019.

U skladu sa člankom 17. stavkom 1. Zakona, prijedlozi lista kandidata na izborima članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo morali su prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Ernestinovo u roku od 12 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 15. travnja 2019. do 24:00 sati.

Budući da je utvrđeno da Općinsko izborno povjerenstvo Općine Ernestinovo nije, u zakonom propisanom roku, zaprimilo niti jednu pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo, u skladu sa člancima 21. i 41. točkom 4. Zakona odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

KLASA: 013-03/19-02/4
URBROJ: 2158/04-19-1
Ernestinovo, 16. travnja 2019.

Predsjednica
Eržebet Vig-Simunić, v. r.

Odluku možete preuzeti ovdje:

Odluka o neodržavanju izbora za vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Ernestinovo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.