Natječaj za šator 2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01 i 79/06), te članka 41. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo broj 1/13 i 4/13), općinski načelnik raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNOG ŠATORA ZA ORGANIZACIJU UGOSTITELJSKIH USLUGA I ZABAVNOG PROGRAMA U SKLOPU

KIPARSKE KOLONIJE ERNESTINOVO I DANA OPĆINE ERNESTINOVO 2015. GODINE

 

I.

Raspisuje se natječaj za davanje na korištenje javne općinske površine u svrhu postavljanja montažnog šatora za djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za vrijeme održavanja Kiparske kolonije Ernestinovo.

 1. Lokacija: Park skulptura u Ernestinovu, pored pozornice

Površina: 500,00 m2

Vrijeme trajanja zakupa: od 30. srpnja do 10. kolovoza 2015.

 1. Lokacija: Stadionska ulica, kod nogometnog igrališta

Površina: 10,00 m2

Vrijeme trajanja zakupa: 6. kolovoza 2015. (1 dan)

Natjecatelj podnosi jedinstvenu ponudu za obje lokacije istovremeno, uz jedinstvenu cijenu.

Jamčevina: 500,00 kn

Početna cijena: 5.000,00 kn, plaćanje unaprijed, po zaključenju ugovora.

 

II.

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Za sudjelovanje u natječaju svaki natjecatelj mora uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja služi kao garancija za ozbiljnost ponude u skladu s obvezama iz natječaja. Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Ernestinovo IBAN HR14 2500 0091 8111 0000 0, model: 68, poziv na broj: 7757-OIB natjecatelja, s naznakom „Jamčevina za natječaj – šator“. Ponuda natjecatelja koji ne uplati jamčevinu bit će odbačena te uopće neće se razmatrati.

Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća nakon završetka natječaja, dok se natjecatelju čija ponuda bude prihvaćena iznos jamčevine uračunava u cijenu zakupa javne površine.

Zakupac je dužan osigurati šator površine 500 m2 u svrhu organizacije ugostiteljskih usluga i zabavnog programa u svoje ime i za svoj račun, kroz cijelo vrijeme trajanja Kiparske kolonije Ernestinovo, koji postavlja na 1. lokaciju. Natjecatelj je također dužan osigurati jednu pokretnu ugostiteljsku radnju za dan 6. kolovoza 2015. koju postavlja na 2. lokaciju.

Šator i dodatna oprema moraju ispunjavati sve sigurnosne uvjete za boravak osoba po važećim propisima. Zakupac je dužan osigurati klupe i stolove za pružanje ugostiteljskih usluga i točionik.

Šator ovisno o mogućnostima zakupca može sadržavati i opremu za pripremu hrane, no to nije uvjet za prijavu na natječaj.

Zakupac je dužan osigurati zabavni program u šatoru sa glazbom uživo za najmanje tri dana tijekom trajanja manifestacije u trajanju od 0:00 sati (ponoći) do 5:00 sati (ujutro). Opis zabavnog programa i popis izvođača obavezno se navodi u ponudi.

Zakupac je dužan o svom trošku organizirati ugostiteljstvo dimenzionirano za potrebe šatora, odnosno pokretne ugostiteljske radnje uključivo služenje pića (zakupac je dužan osigurati točionik). Sva zarada od prodanog pića ide zakupcu. Zakupcu ide i zarada od poslužene hrane, ako u ponudi ima hranu.

Zakupac je dužan podmiriti naknadu ZAMP-u za program koji će se održavati u njegovoj organizaciji.

Zakupac je dužan čuvati zakupljenu javnu površinu i vratiti je u prvotno stanje, te sanirati eventualnu štetu. Zakupac je dužan svakodnevno pokupiti otpad i pobrinuti se za odvoz istog, najkasnije idućeg dana do 10:00 sati ujutro.

Zakupljene javne površine ne mogu se dati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Zakupljena javna površina smije se koristiti samo za obavljanje registrirane djelatnosti organizacije ugostiteljskih usluga i zabavnih sadržaja na zakupljenoj površini.

 

III.

 1. Pisane ponude sa svim prilozima, predaju se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: OPĆINA ERNESTINOVO, V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo, u zatvorenim omotnicama s naznakom “NE OTVARAJ — NATJEČAJ ZA JAVNU POVRŠINU – ŠATOR“. Ponude moraju prispjeti u Općinu Ernestinovo zaključno sa 15. svibnja 2015. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. U slučaju predaje ponude poštom, ista mora stići u Općinu Ernestinovo do navedenog vremena.
 2. Ponuda se podnosi na propisanom obrascu, dostupnom na službenoj internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.opcinaernestinovo.com

Ponuda obavezno sadrži podatke o natjecatelju (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB te telefon za kontakt).

Uz ponudu se prilaže:

 1. dokaz o uplati jamčevine u iznosu 500,00 kn – obavezno
 2. opširan opis ponude i događanja s imenima izvođača za period od 30. srpnja do 10. kolovoza 2015. – obavezno
 3. presliku osobne iskaznice – samo za fizičke osobe/vlasnike obrta
 4. rješenje o upisu u sudski registar – samo za pravne osobe
 5. dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti – samo za fizičke osobe/obrte

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu čiji ponuditelj udovoljava sljedećim kriterijima:

 1. a) interes organizatora Općine Ernestinovo za ponuđenim sadržajima,
 2. b) ponuđeni iznos zakupnine.

Najveći ponuđeni iznos zakupnine nije uvjet za dodjeljivanje javne površine, nego kvaliteta ponuđenih sadržaja i programa, te izvođači.

Natjecatelj čija ponuda bude odabrana zbog interesa organizatora za ponuđenim sadržajima dužan je prihvatiti najvišu ponuđenu cijenu po ponudi koja ispunjava natječajne uvjete. Ako natjecatelj čija je ponuda odabrana ne prihvati najvišu ponuđenu cijenu i odbije potpisati ugovor, propada mu jamčevina, a ugovor se potpisuje s prvim sljedeće rangiranim natjecateljem koji prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

Korisnik javne površine dužan je istu osloboditi od stvari i osoba najkasnije 2 dana nakon isteka roka za koji je predmetnu javnu površinu dobio na korištenje. Zabranjeno je koristiti veću površinu od predviđene.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu.

Općina Ernestinovo zaključuje s korisnikom javne površine Ugovor o korištenju javne površine.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

IV.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.opcinaernestinovo.com

Prigovori i žalbe podnose se Povjerenstvu za provedbu natječaja u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Ernestinovo: www.opcinaernestinovo.com

Rezultati natječaja bit će poznati najkasnije do 22. svibnja 2015. godine u 14,00 sati. Natjecatelji će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Općina Ernestinovo pridržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu te pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenja pojedine točke natječaja bez ikakve odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obaveze pojašnjenja svoje odluke, uz obvezni povrat jamčevine.

Informacije o uvjetima natječaja mogu se dobiti na broj: 095-544-3533, gosp. Dino Tijardović.

 

Općina Ernestinovo

Odluka o odabiru ponude za postavljanje montaznog satora – Kiparska kolonija 2015.

Natjecaj za sator Kolonija 2015

Obrazac ponude za sator 2015

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.