Isplata prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo , br. 2/21 i 3/21) ), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 17. sjednici, održanoj dana  29.studenoga 2022.godine, donijelo je

ODLUKU

o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

Predmet odluke

Članak 1.

Donosi se Odluka o isplati prigodnog dara povodom božićnih blagdana ( božićnice) umirovljenicima s područja Općine Ernestinovo.

Uvjeti za isplatu božićnice

Članak 2.

Božićnica  se isplaćuje umirovljenicima pod uvjetom da (kumulativno):

 • imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ernestinovo,
 • imaju navršenih 55 godina života,
 • da su korisnici mirovine ili nacionalne naknade,
 • da im iznos mirovine ne prelazi 2.000,00 kn,
 • da nisu u radnom odnosu.

U mirovinu se ne uračunava zaštitni dodatak na mirovinu.

Rok za predaju zahtjeva je do 12.prosinca 2022.godine do 15:00 sati.

Iznosi božićnice

Članak 3.

Božićnica  se isplaćuje u novcu, u sljedećim iznosima:

 • 250,00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 1.500,00 kn
 • 200, 00 kn isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 1.500,01 – 2.000,00 kn

Korisnici inozemnih mirovina

Članak 4.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata sukladno članku 3. ove odluke ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 2.000,00 kn.

Osiguranje financijskih sredstava

Članak 5.

Financijska sredstva za isplatu božićnica osigurana su  u Proračunu Općine Ernestinovo, Program: Poboljšanje standarda ciljanih skupina, Aktivnost: A100001 Pomoć umirovljenicima, Pozicija R0111- Ostale naknade iz proračuna u novcu.

Način isplate

Članak 6.

Božićnica  će se isplaćivati na tekuće račune umirovljenika tijekom mjeseca tekuće fiskalne godine u kojoj se obilježava blagdan Božića. Iznimno, ako umirovljenik nema tekući račun, božićnica se može isplatiti u gotovom novcu.

Podnošenje zamolbe za isplatu

Članak 7.

Umirovljenici koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu božićnice, trebaju podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo zamolbu za isplatu, uz koju se prilaže:

 • odrezak od posljednje mirovine (hrvatske i inozemne)
 • broj tekućeg računa
 • kopiju važeće osobne iskaznice
 • izjavu da nisu u radnom odnosu

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

Umirovljenici koji žele ostvariti pravo na isplatu božićnice trebaju dati privolu Općini Ernestinovo za obradu osobnih podataka jer bez takve privole Općina ne smije obrađivati osobne podatke i isplata nije moguća.

Osobni podaci umirovljenika prikupljaju se u svrhu isplate božićnice , te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina Ernestinovo kao voditelj obrade osobnih podataka jamči tajnost prikupljenih osobnih podataka.

Općina Ernestinovo jamči da prikupljene osobne podatke neće koristiti u druge svrhe niti ih neosnovano davati na korištenje ili uvid trećim osobama.

Osobni podaci umirovljenika prikupljeni radi isplate božićnica  mogu se davati na uvid jedino Poreznoj upravi i Državnom uredu za reviziju te drugim državnim tijelima koja su zakonom ovlaštena za nadzor poslovanja Općine Ernestinovo.

Nakon obrade osobnih podataka, svi prilozi uz zamolbu se uništavaju na način predviđen za povjerljive podatke.

Odluka o isplati prigodnoga dara( božićnice) umirovljenicima

Zahtjev za isplatu prigodnoga dara ( božićnice) umirovljenicima