III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA OPĆINE ERNESTINOVO

Općinsko vijeće Općine Ernestinovo je na svojoj 37. sjednici, usvojilo Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Ernestinovo čime je započela izrada III. izmjena i dopuna PPUO Ernestinovo

Osnovni razlog i cilj izrade izmjena i dopuna Plana je:
1.    Proširenje Građevinskog područja naselja Divoš za potrebe planiranog reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na kč.br. 1/63 k.o. Orlovnjak.

2.    Proširenje planiranog reciklažnog dvorišta građevinskog otpada (kč.br. 1/47 k.o. Orlovnjak) na kč.br. 1/48 i 1/63 obje u k.o. Orlovnjak.

3.    Ukidanje planiranog reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na kč.br. 88/7 k.o. Orlovnjak.

4.    Ukidanje Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja turističko-rekreacijske zone „Vrbik“ te planiranje Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih sadržaja na području stari tok rijeke Vuke kod Laslova.

5.    Redefiniranje područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.

Odluka je u nastavku:

Odluka – III izmjene PPUOE (1)