Oglas za prijam namještenika u Komunalni pogon

Na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18), te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ernestinovo raspisuje

OGLAS za prijam namještenika u Komunalni pogon Općine Ernestinovo na određeno vrijeme

Komunalni radnik – 1 izvršitelj, m/ž, na određeno vrijeme od 3 (slovima: tri) mjeseca, uz obvezni probni rad od 2 (slovima: dva) mjeseca zbog povećanog obujma poslova.

1. Uvjeti natječaja

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu: Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za komunalnog radnika moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • završena osnovna škola
 • po mogućnosti osposobljenost za rukovanje motornom kosilicom

Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 3/18) u daljnjem tekstu: Zakon.

Prijavi na oglas za komunalnog radnika potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis – obvezno
 • kopiju svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi – obvezno
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice) – obvezno priložiti jedno ili drugo
 • izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a – obvezno
 • izvornik ili preslik uvjerenja Općinskog suda u Osijeku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci) – obvezno
 • dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom (trimer) – prilaže se samo ako je kandidat osposobljen

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovome oglasu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 68/11, 3/18).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te ostvaruje to pravo u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dostavlja izabrani kandidat tek nakon što primi obavijest o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijavu na Oglas mogu podnijeti i kandidati koji nemaju dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom kosilicom uz uvjet da polože tečaj radi osposobljavanja u roku od 15 dana od dana rasporeda na radno mjesto.

Postupak oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas, s naznakom radnog mjesta za koje se kandidat javlja te s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, na adresu: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo s naznakom: »Za prijavu na oglas Komunalni radnik – Komunalni pogon«.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za predaju prijava na oglas.

2. Opis poslova i zadaća radnih mjesta

Komunalni rednik obavlja poslove održavanja javnih površina po naseljima, održavanja groblja i mrtvačnica, poslove pogreba te obavlja i druge poslove po nalogu općinske načelnice – upraviteljice Komunalnog pogona i predradnika Komunalnog pogona Općine Ernestinovo.

3. Podaci o plaći radnog mjesta:

Plaća namještenika Komunalnog pogona Općine Ernestinovo propisana je Pravilnikom o plaćama i ostalim materijalnim pravima djelatnika Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti (Službeni glasnik Općine Ernestinovo broj 4/10) i Odlukom o visini osnovice za izračun plaće službenika i namještenika Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo broj 5/13).
Plaća Komunalnog djelatnika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,85 i osnovice za obračun plaće (2.255,00 kn), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Umnožak koeficijenta i osnovice plaće predstavlja plaću u bruto 1. iznosu, koji se umanjuje za iznos obveznih doprinosa i poreza.

4. Prethodna provjera znanja i stručnih sposobnosti

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi se 2. svibnja 2018. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

5. Provedba testiranja:

Po dolasku na testiranje kandidati moraju predočiti odgovarajuću isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidat koji ne pristupi na testiranje smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

6. Provjera znanja kandidata

Provjera znanja i sposobnosti se sastoji od provjere putem pisanog testa iz općeg znanja (15 pitanja, 1 pitanje = 1 bod)
Kandidati koji ostvare najmanje 8 bodova na pisanom testiranju bit će pozvani na intervju koji se boduje od 1-10 bodova.

7. Rezultati natječaja i prijam u službu

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Povjerenstvo dostavlja pročelnici rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za radno mjesto.
Kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskoj načelnici u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

KLASA: 112-03/18-01/1
URBROJ: 2158/04-18-1
Ernestinovo, 19. travnja 2018.

Pročelnica
Marina Krajnović, v. r.

PRILOZI

Oglas – prijam komunalnog radnika na 3 mjeseca

Obrazac prijave na oglas – komunalni radnik

Obrazac životopisa – komunalni radnik

Poveznica na natječaj objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.