Obavijest o provedbi adulticidnog tretmana sa zemlje na području Općine Ernestinovo

Obavijest br. 4-24E o provedbi adulticidnog tretmana sa zemlje na području Općine
Ernestinovo
Izvoditelj: Veterinarska stanica Vetam d.o.o. Biljska

cesta 7, Osijek

Prema nalogu broj: 4
Vrsta tretmana: adulticidni tretman sa zemlje
Mjesto rada i površina (ha): Općina Ernestinovo, ukupno 350 ha
Datum provedbe: 12.07.2024.
Vrijeme provedbe: od 19:00 do 22:00 sati
Metoda: Toplo zamagljivanje
Naziv sredstva i doza primjene: neopitroid premium plus, 100 ml

sredstva/ha
Predviđena količina sredstva: 35 litara
Oprema: Swingfog zamagljivač
Broj djelatnika i ekipa: 2 ekipe sa 2 izvoditelja u ekipi
Napomena: u slučaju nepovoljnog vremena s oborinama ili većih strujanja zraka, tretman se
odgađa za slijedeći dan.
Upozoravamo:
-Vozače na pojačani oprez kod nailaska na dimnu zavjesu
-Stanovnike da izbjegnu nepotrebno izlaganje insekticidu.
-Pčelare da zatvore svoje košnice.

obavjest i operativni plan 4-24E