Obavijest o melioracijskoj odvodnji

Vuka d.d. će kao izvršitelj usluga u vremenskom razdoblju lipanj — studeni vršiti usluge na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koji se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

Pozivamo sve stanovnike koji imaju primjedbu na vrijeme izvršenja predmetnih usluga da se jave na sljedeće kontakte: 031/252-230 i 091/6035423

Zakonom o vodama („Narodne novine”, NN 66/19, 84/21 i 47/23) određeno je kako je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske. U skladu s time, člankom 139. navedenog zakona propisana su određena ograničenja vlasništva:

„Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje). U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika zemljišta.

U slučaju da se određeni vlasnik, odnosno zakoniti posjednik zemljišta protivi izvođenju A.03. usluga od strane Vuke d.d., ista je usprkos tome ovlaštena izvesti navedene usluge na način kojim se što manje napravi štete vlasniku, odnosno zakonitom posjedniku zemljišta.

Karta

Obavijest