Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Temeljem članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11, 04/18, 112/19), općinska načelnica Općine Ernestinovo, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Ernestinovo

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, a osoba koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, treba imati prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke poslove), te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera koji ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje
 • sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke upravno-pravnog smjera koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje (može se imenovati na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja)
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice), odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • potvrdu ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje i sl.), o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće struke,
 • uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat (preslika) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu,
 • ukoliko kandidati pored zatraženih uvjeta natječaja posjeduju i dodatna znanja i vještine vezane uz struku, o istome je potrebno priložiti dokaze.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ernestinovo osigurana je zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina sukladno članku 22. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na mrežnoj stranici Općine Ernestinovo: https://www.ernestinovo.hr/ objavit će se opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Na istoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Ernestinovo objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije provjere.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova prilikom pisanog testiranja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj se podnose u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo, s naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon konačnosti (izvršnosti) rješenja o imenovanju, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nakon što je natječaj za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata/kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Obavijest o poništenju natječaja se dostavlja svim kandidatima/kandidatkinjama.

KLASA: 112-02/20-02/1

URBROJ: 2158/04-02-20-2

Ernestinovo, 3. ožujka 2020.

Općina Ernestinovo

Natječaj za pročelnika JUO Općina Ernestinovo

Objavljuje se ispravak podataka vezanih uz natječaj. Ispravci su označeni crvenom bojom u tekstu, a odnose se na bodovanje prilikom testiranja.

ISPRAVAK – PODACI-VEZANO-UZ-NATJEČAJ-OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI, PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE

LISTA KANDIDATA

POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA

REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA I POZIV ZA INTERVJU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM TESTIRANJU I RANG LISTA

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.