Konačni prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo

Općina Ernestinovo donijela je dana 6.8.2019. godine Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ernestinovo. U odnos u na važeći PPUO Ernestinovo izmjene i dopune prikazane su na kartografskom prikazu “0. Pregledna karta izmjena i dopuna”, a objašnjenja su u tekstu dokumenta.

ID PPUO ERNESTINOVO – KP2-26.03.2020

0_kp2_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1_kp2_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1A_kp2_POŠTA I EL_KOMUNIKACIJE

2A_kp2_ENERGETSKI SUSTAVI

2B_kp2_VODNOGOSPODARSTVO

3A_kp2_UVJETI KORIŠTENJA

3B_kp2_PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4A_kp2_Građevinsko područje naselja DIVOŠ

4B_kp2_Građevinsko područje naselja ERNESTINOVO

4C_kp2_Građevinsko područje naselja LASLOVO

4D_kp2_Građevinsko područje turističko-rekreacijske zone VRBIK

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.