Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Općina Ernestinovo, temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) i članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) dana 24. svibnja 2018. objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU u nacrt Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo

Javni uvid traje od 24. svibnja do 8. lipnja 2018.

(Obavijest je objavljena u Glasu Slavonije od 24. svibnja 2018.)

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije 8. lipnja 2018. do 14:00 sati dostave svoje prigovore, prijedloge i primjedbe na predloženi nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo (dalje: Program), putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo ili slanjem e-pošte na adresu: procelnica@opcinaernestinovo.com

Bez obzira na način dostave, prigovori, prijedlozi i primjedbe moraju prispjeti u Općinu Ernestinovo do navedenog roka jer se dan predaje pošti na dan isteka roka neće uzimati kao predaja u roku.

Prigovori, prijedlozi i primjedbe na predloženi nacrt prijedloga Programa dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo.

Prigovori, prijedlozi i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Nacrt prijedloga Programa objavljen je u elektronskom obliku na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr i oglasnoj ploči Općine Ernestinovo u zgradi općinske uprave.

Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom javnom uvidu izradit će se izvješće o provedenom uvidu i savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Općine Ernestinovo www.ernestinovo.hr

PRILOZI

Objava prijedloga programa raspolaganja

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.