JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „OSNAŽENE ERNESTINE“, SF.3.4.11.01.0542 U OKVIRU PROGRAMA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Dana 1. travnja 2024. godine, u okviru Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, referentni broj: SF.3.4.11.01., (dalje u tekstu Poziv), sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, općinska načelnica Općine Ernestinovo, Marijana Junušić, univ. spec. oec., potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije za projekt „Osnažene Ernestine“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0542 (dalje u tekstu Projekt).

 

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu pripadnika ciljnih skupina, kroz pomoć u organizaciji prehrane, obavljanju kućanskih poslova, održavanju  osobne higijene i zadovoljavanju drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku paketa higijenskih potrepština.

 

Sukladno Uputama za prijavitelje Poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“, referentni broj: SF.3.4.11.01., pravo na sudjelovanje u projektu imaju pripadnici sljedećih ciljnih skupina:

1.) Osobe starije od 65 godina (odnosi se na osobe koje imaju 65 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) i

2.) Odrasle osobe s invaliditetom (odnosi se na osobe koje imaju 18 i više godina na dan ulaska u projektnu aktivnosti), a koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

 

Osobe starije od 65 godina (moraju zadovoljiti sva tri uvjeta):

 

 1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva (na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe moraju biti pripadnici ciljne skupine),

i

 1. čiji mjesečni prohodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (vidi trenutni iznos u Prilogu 1. Obavijest o iznosu prosječne starosne mirovine),
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta(vidi trenutni iznos u Prilogu 1. Obavijest o iznosu prosječne starosne mirovine),
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (vidi trenutni iznos u Prilogu 1. Obavijest o iznosu prosječne starosne mirovine)

i

 1. koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,

 

Odrasle osobe s invaliditetom (moraju zadovoljiti sva tri uvjeta):

 

 1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina Poziva (na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe moraju biti pripadnici ciljne skupine),

i

 1. koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

i

 1. koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,

i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

NAČIN PRIJAVE:

 

Prijavu za sudjelovanje u Projektu mogu podnijeti sve osobe koje ispunjavaju navede uvjete. Prijave na Javni poziv moguće je dostaviti Općini Ernestinovo osobno ili na e-mail adresu projekti@ernestinovo.hr. Sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima, mogu preuzeti obrasce za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu na web stranici www.ernestinovo.hr ili osobno na prijemnom šalteru prostorijama Općine Ernestinovo, na adresi V. Nazora 64, 31215 Ernestinovo.

 

PRIJAVA SE SASTOJI OD:

 

Za osobe starije od 65 godina:

 

 • Obrazac prijave i GDPR privole (preuzima se u Općini Ernestinovo ili na stranici www.ernestinovo.hr),
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzima se u Općini Ernestinovo ili na stranici www.ernestinovo.hr)
 • Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana,

 

Za odrasle osobe s invaliditetom:

 

 • Obrazac prijave i GDPR privole (preuzima se u Općini Ernestinovo ili na stranici www.ernestinovo.hr),
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice
 • Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzima se u Općini Ernestinovo ili na stranici www.ernestinovo.hr),
 • Potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

 

Osobe koje ne dostave traženu dokumentaciju, neće se smatrati kandidatima za ulazak u projektnu aktivnost.

Općina Ernestinovo izvršit će provjeru pripadnika ciljnih skupina u komunikaciji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, za potrebe utvrđivanja koriste li pripadnici ciljnih skupina neku od sljedećih usluga: pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje, smještaj, osobna asistencija koju pruža osobni asistent te ima li roditelj ili drugi član obitelji osobe koja je pripadnik ciljne skupine priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj. Sukladno navedenom, prilikom prijave na ovaj Javni poziv pripadnici ciljne skupine nisu dužni osobno dostaviti navedenu Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb.

 

Napomene:

 

Ovaj Javni poziv raspisan je u modalitetu trajno otvorenog poziva te je slanje prijava moguće od trenutka objave na internet stranici, i oglasnim pločama Općine Ernestinovo, sve do završetka obavljanja usluga potpore i podrške, odnosno najkasnije do završetka projekta „Osnažene Ernestine“.

 

U projekt je planirano uključivanje 132 pripadnika ciljne skupine  te će se uključivanje u projekt omogućiti sukladno redoslijedu zaprimanja prijava, do popunjavanja slobodnih mjesta. Ostali korisnici evidentirat će se na rezervnoj listi te će biti naknadno obaviješteni ukoliko se otvori mogućnosti uključivanja u projekt.

 

Za dodatna pojašnjenja oko podnošenja prijave na ovaj Javni poziv možete se obratiti voditeljici projekta:

 

Maja Bračun, mag. oec.

Viši savjetnik za projekte EU

na brojeve telefona 031/270-225

ili na e-mail: projekti@ernestinovo.hr

 

Puni tekst Javnog poziva:

0.-Javni-poziv_korisnici_ZAZELI

Trenutni iznos prosječne starosne mirovine:

1.-Prilog-1_Obavijest-o-iznosu-prosjecne-starosne-mirovine

Dokumentacija za prijavu:

2.-Obrazac-prijave-i-GDPR-privole

3.-Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva