Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana od interesa za Općinu Ernestinovo za 2019. godinu

Obavještavaju se udruge građana da je donesena Odluka o odobravanju sredstava za financiranje programa i/ili projekata udruga građana.

Objavljuje se Odluka i pripadajuća rang lista, s odobrenim sredstvima.

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana 2019

Rang lista i odluka o dodjeli sredstava 2019 – odobrena sredstva

 

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/12) i članka 8. Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga i organizacija civilnog društva općinska načelnica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga građana od interesa za Općinu Ernestinovo za 2019. godinu
Javni natječaj je otvoren od 1. ožujka 2019. do 1. travnja 2019. do 14:00 sati

I.
Raspisuje se natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana i organizacija civilnog društva od interesa za Općinu Ernestinovo, koji će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Ernestinovo za 2019. godinu.

II.
Sredstva su raspoređena po kategorijama:
1. javne potpore u sportu te lov i ribolov 161.000,00 kn
– raspon sredstava za pojedini program: od 3.000,00 do 65.000,00 kn
– okvirni broj planiranih potpora: 7

2. javne potpore u kulturi 69.000,00 kn
– raspon sredstava za pojedini program: od 3.000,00 do 25.000,00 kn
– okvirni broj planiranih potpora: 5

3. ostale javne potrebe 46.000,00 kn
– raspon sredstava za pojedini program: od 3.000,00 do 15.000,00 kn
– okvirni broj planiranih potpora: 5

III.
Rok za podnošenje prijava traje od 1. ožujka 2019. do 1. travnja 2019. do 14:00 sati
Prijave na natječaj zainteresirane udruge moraju dostaviti u Općinu Ernestinovo najkasnije 1. travnja 2019. do 14:00 sati, bez obzira na način dostave. Prijave poslane poštom također moraju biti dostavljene u Općinu Ernestinovo najkasnije do 1. travnja 2019. do 14:00 sati.

IV.
Udruge građana koje se prijavljuju na natječaj moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • da su upisane u registar udruga koji se vodi kod Ministarstva uprave
 • da su upisane u registar neprofitnih organizacija koji se vodi kod Ministarstva financija
 • da su uskladile statut s odredbama Zakona o udrugama
 • da udruga ima sjedište na području Općine Ernestinovo ili da provodi programe i aktivnosti na području Općine Ernestinovo odnosno od posebnog značaja za Općinu Ernestinovo
 • udruga ne smije na natječaj prijaviti više od dva (2) programa ili projekta
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi prekršajni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova djelatnosti udruge
 • da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđena za neko od sljedećih kaznenih djela: krađa (članak 228.), teška krađa (članak 229.), razbojništvo (članak 230.), razbojnička krađa (članak 231.), pronevjera (članak 233.), prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), utaja poreza ili carine (članak 256.), zlouporaba povjerenja (članak 240.) pranje novca (članak 265.), krivotvorenje novca (članak 274.), krivotvorenje isprave (članak 278.), krivotvorenje službene ili poslovne isprave (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 125/2011 i 144/2012), odnosno krađa (članak 216.), teška krađa (članak 217.), razbojništvo (članak 218.), razbojnička krađa (članak 219.), prijevara (članak 224.), zlouporaba povjerenja (članak 227.), krivotvorenje novca (članak 274.), pranje novca (članak 279.), utaja poreza i drugih davanja (članak 286.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), krivotvorenje isprave (članak 311.), krivotvorenje službene isprave (članak 312.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), pronevjera (članak 345.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona »Narodne novine« br. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008 i 57/2011), osim ako je nastupila rehabilitacija sukladno posebnom zakonu,
 • da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog, županijskog ili proračuna neke druge jedinice lokalne samouprave
 • udruga mora voditi transparentno poslovanje, što podrazumijeva i uredno dostavljanje financijskih izvješća Općini Ernestinovo te po potrebi omogućavanje provjere na terenu namjenskog utroška sredstava od strane Općine Ernestinovo
 • udruga mora voditi aktivno i zakonito poslovanje, u skladu sa Zakonom o udrugama te statutom udruge, što podrazumijeva održavanje redovnih i izvanrednih skupština udruge, sukladno statutu udruge
 • prihvatljivi su projekti/programi koji se financiraju i iz drugih izvora (sponzorstva, donacija i članarina) i to: 10% za projekte/programe do 10.000,00 kn, a 5% za projekte/programe 10.000,00 kn ili većeg iznosa

Korisnik se obvezuje javno isticati/objavljivati činjenicu da je Projekt/Program financiran/sufinanciran sredstvima Općine Ernestinovo.

V.
Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • javne potpore u sportu
 • potpore u lovstvu
 • javne potpore u kulturi
 • potpore udrugama branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji
 • potpore udrugama umirovljenika
 • potpore udrugama žena
 • potpore udrugama mladih
 • potpore udrugama povratnika
 • potpore ostalim udrugama civilnog društva

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje pridonose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva natječaja, a koje nisu navedene u prethodnom stavku ovog natječaja, također uzeti u obzir za moguće financiranje.

Bez obzira na konačnu ocjenu prijavljenih programa i aktivnosti, Općina Ernestinovo pridržava pravo odobriti sredstva u visini planiranih proračunskih sredstava ili razmjerno umanjiti sredstva svim korisnicima.

Udrugama koje se prijave na natječaj, a nisu Općini Ernestinovo dostavile uredno financijsko izvješće o utrošku sredstava za prethodnu godinu neće se odobriti sredstva i njihova će prijava biti odbijena.

Troškovi reprezentacije, prehrane i pića nisu prihvatljivi za financiranje iz općinskog proračuna.

Iznimno, troškovi prehrane i pića mogu biti prihvatljivi, ako se radi o manifestaciji ili ako su usmjereni na osobe slabijeg imovnog stanja ili starije životne dobi npr. kupovina božićnih/uskrsnih paketića za umirovljenike, proslava bračnih jubileja i sl.

VI.
Sastavni dio ovog javnog natječaja su Upute za prijavitelje te ostali popratni obrasci objavljeni uz tekst ovog javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine Ernestinovo. Prijave se podnose isključivo na navedenim obrascima.

VII.
Popunjeni OBRAZAC 1 – Prijavnica s prilozima dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu:
Općina Ernestinovo
Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo
s naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA UDRUGE“
Kod osobne dostave, prijavitelju se izdaje potvrda o zaprimljenoj prijavi na natječaj.
Bez obzira na način dostave, krajnji rok za dostavu prijava u Općinu Ernestinovo je 1. travnja 2019. do 14:00 sati. Dan predaje pošti ne smatra se predajom u roku, ako prijava stigne nakon krajnjeg, gore navedenog roka za dostavu prijave.
Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

VIII.
Sve udruge koje se prijave na javni natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa i projekata koji će se financirati sredstvima iz Proračuna Općine Ernestinovo za 2019., a rezultati natječaja također će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Ernestinovo: www.ernestinovo.hr

KLASA: 230-01/19-02/2
URBROJ: 2158/04-19-1
Ernestinovo, 28. veljače 2019.

Općinska načelnica
Marijana Junušić, univ. spec. oec.

PRILOZI

Upute za prijavitelje 2019

OBRAZAC 1 – Prijavnica za sufinanciranje programa udruga 2019.

OBRAZAC 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja programa udruge

OBRAZAC 4 – primjer ugovora o financiranju programa ili projekata 2018.

OBRAZAC 5 – opisno izvješće provedbe programa ili projekta

OBRAZAC 6 – financijsko izvješće provedbe programa ili projekta

DOHVAT PODATAKA IZ REGISTRA UDRUGA I REGISTRA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA (ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ):

Registar udruga: https://registri.uprava.hr/#!udruge

Registar neprofitnih organizacija: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

KORISNE POVEZNICE

Računovodstvo udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=179

Gospodarske djelatnosti udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=176

Imovina udruga: http://int.uzuvrh.hr/stranica.aspx?pageID=178

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.