Isplata prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

Rok za dostavu dokumentacije  koja je navedena u nastavku je 12.12.2023. do kraja radnog vremena.

ZAHTJEV: Zahtjev za isplatu prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

ODLUKA:

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 30. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo , br. 2/21 i 3/21) ), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 27. studenoga 2023. godine, donijelo je

 

  1. IZMJENA ODLUKE

o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o isplati prigodnog dara povodom božićnih blagdana ( božićnice) umirovljenicima s područja Općine Ernestinovo ( Službeni glasnik općine Ernestinovo 9/22).

Članak 2.

Mijenja se članak 2. te sada glasi :

Božićnica se isplaćuje umirovljenicima pod uvjetom da (kumulativno):

  • imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ernestinovo,
  • imaju navršenih 55 godina života,
  • da su korisnici mirovine ili nacionalne naknade,
  • da im iznos mirovine ne prelazi 270,00 eura
  • da nisu u radnom odnosu.

U mirovinu se ne uračunava zaštitni dodatak na mirovinu.

Članak 3.

Božićnica se isplaćuje u novcu, u sljedećim iznosima:

  • 35,00 eura isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama manjom od 200,00 eura
  • 30,00 eura isplaćuje se umirovljenicima s mirovinama koje iznose 200,01 eura- 270,00 eura

Članak 4.

Mijenja se članak 4. i sada glasi:

Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu odobrava se isplata sukladno članku 3. ove odluke ako ukupni iznos obje mirovine ne prelazi 270,00 eura.

Članak 5.

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Ernestinovo.